عنوان ژورنال

دستاوردهای روانشناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6144 ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
شماره 1   تاریخ انتشار 2012-12-21
دوره 24
شماره 2 1 2018-01-21
شماره 1 1 2017-06-22
دوره 23
شماره 2 1 2017-01-20
شماره 1 1 2016-08-22
دوره 22
شماره 2 1 2016-03-20
شماره 1 1 2015-03-21
دوره 21
شماره 2 1 2014-12-22
شماره 1 1 2014-04-21
دوره 20
شماره 2 1 2013-12-22
شماره 1 1 2013-06-22
دوره 19
شماره 2 1 2013-02-19
شماره 1 1 2012-12-21
دوره 18
شماره 2 1 2012-02-20
شماره 1 1 2012-02-20
دوره 17
شماره 2 1 2011-10-23
شماره 1 1 2011-06-22
دوره 16
شماره 2 1 2011-02-20
دوره 25
شماره 1 1 2018-08-23
شماره 2 1 2019-02-04
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود