عنوان ژورنال

زبانشناسی کاربردی
  • درجه :علمی-پژوهشی
  • issn :2008-8434
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دوره

دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1