عنوان ژورنال

مجله دندانپزشکی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت بهداشت
  • issn :1024-641X
  • ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران

شمارگان این ژورنال

دوره 32
دوره 31
دوره 30
دوره 29
دوره 28
دوره 27
دوره 26
دوره 25
دوره 24
دوره 23
دوره 22
دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 1