عنوان ژورنال

محاسبات نرم

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2322-3707
ناشر: دانشگاه کاشان
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود