عنوان ژورنال

محاسبات نرم
  • درجه :علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
  • issn :2322-3707
  • ناشر :دانشگاه کاشان

دوره

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1