عنوان ژورنال

مطالعات حقوقی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-7926
  • ناشر :دانشگاه شیراز

شمارگان این ژورنال

دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4