عنوان ژورنال

مطالعات حقوقی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-7926
ناشر: دانشگاه شیراز
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود