عنوان ژورنال

مکانیک سازه ها و شاره ها
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-9475
  • ناشر :دانشگاه صنعتی شاهرود
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2020-12-21

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1