عنوان ژورنال

مکانیک سازه ها و شاره ها

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2251-9475

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود