عنوان ژورنال

مکانیک سازه ها و شاره ها

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-9475
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

تاریخ انتشار 2017-06-22

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود