عنوان ژورنال

مکانیک سازه ها و شاره ها

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-9475
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود