عنوان ژورنال

Iranian Journal of Management Studies
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-7055
  • ناشر :دانشگاه تهران,دانشکده فارابی

شمارگان این ژورنال

دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1