× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Iranian Journal of Management Studies

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-7055 ناشر: دانشگاه تهران,دانشکده فارابی
دوره 13
شماره 4 2020-10-01
شماره 3 2020-09-01
شماره 2 2020-04-01
شماره 1 2020-01-01
دوره 12
شماره 4 2019-11-01
شماره 3 2019-09-01
شماره 2 2019-04-01
شماره 1 2019-01-01
دوره 11
شماره 4 2018-11-01
شماره 3 2018-09-01
شماره 2 2018-04-01
شماره 1 2018-01-01
دوره 10
شماره 4 2017-12-01
شماره 3 2017-07-01
شماره 2 2017-04-01
شماره 1 2017-03-01
دوره 9
شماره 4 2016-10-01
شماره 3 2016-07-01
شماره 2 2016-04-01
شماره 1 2016-01-01
دوره 8
شماره 4 2015-10-01
شماره 3 2015-07-01
شماره 2 2015-04-01
شماره 1 2015-01-01
دوره 7
شماره 2 2014-07-01
شماره 1 2014-01-01
دوره 6
شماره 2 2013-07-01
شماره 1 2013-01-01
دوره 5
شماره 2 2012-07-01
شماره 1 2012-01-01
دوره 4
شماره 2 2011-09-01
شماره 1 2011-03-01
دوره 3
شماره 3 2010-01-01
دوره 2
شماره 2 2009-06-01
دوره 1
شماره 1 2007-02-01