عنوان ژورنال

Journal of Livestock Science and Technology
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-3553
  • ناشر :دانشگاه شهید باهنر کرمان

شمارگان این ژورنال

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1