× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Journal of Operation and Automation in Power Engineering

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-4576 ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی
دوره 8
شماره 2 2020-08-01
شماره 1 2020-02-01
دوره 7
شماره 2 2019-10-01
شماره 1 2019-05-01
دوره 6
شماره 2 2018-12-01
شماره 1 2018-06-01
دوره 5
شماره 2 2017-12-01
شماره 1 2017-06-01
دوره 4
شماره 2 2016-12-01
شماره 1 2016-06-01
دوره 3
شماره 2 2015-12-15
شماره 1 2015-06-06
دوره 2
شماره 2 2014-12-01
شماره 1 2014-06-01
دوره 1
شماره 2 2007-11-01
شماره 1 2007-06-01