عنوان ژورنال

Journal of Operation and Automation in Power Engineering
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2322-4576
  • ناشر :دانشگاه محقق اردبیلی

شمارگان این ژورنال

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1