عنوان ژورنال

Journal of Optimization in Industrial Engineering
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-9904
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2021-07-01

دوره

دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره Volume 4
دوره Volume 3
دوره Volume 2
دوره Volume 1