عنوان ژورنال

پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
  • درجه :غیر مصوب
  • issn :2383-4145

دوره

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 3
دوره 2
دوره 1