ژورنال های منتخب هنر

الهیات هنر- (متوقف)
مدرسه اسلامی هنر درجه: علمی-پژوهشی
جامعه شناسی هنر و ادبیات
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جلوه هنر
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه هنر بومی
دانشگاه مازندران درجه: غیر مصوب
زن در فرهنگ و هنر
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه نقد کتاب هنر
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
مجله ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
دانشگاه دامغان درجه: غیر مصوب
مدرس هنر
دانشگاه تربیت مدرس درجه: غیر مصوب
مطالعات تطبیقی هنر
دانشگاه هنر اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مطالعات هنرهای تجسمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: غیر مصوب
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
دانشگاه هنر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه هنر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه هنرهای کاربردی
دانشگاه سمنان درجه: غیر مصوب
نگارینه (هنر اسلامی)
دانشگاه بیرجند درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
نگره
دانشگاه شاهد درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
هنر و تمدن شرق
مرکز پژوهشی هنر و معماری درجه: غیر مصوب
هنرسو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درجه: غیر مصوب
هنرهای تجسمی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
هنرهای زیبا
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
هنرهای سنتی اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات درجه: غیر مصوب
هنرهای صناعی اسلامی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز درجه: غیر مصوب
پژوهش هنر
دانشگاه هنر اصفهان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پیکره (پژوهش در هنرهای تجسمی)
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
کیمیای هنر
پژوهشکده هنر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم