ژورنال های منتخب مهندسی عمران

اکو هیدرولوژی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
سازه و فولاد
انجمن سازه های فولادی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم و فنون نقشه برداری
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درجه: علمی-پژوهشی
مصالح و سازه های بتنی
انجمن علمی بتن ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی حمل و نقل
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مهندسی سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه درجه: علمی-پژوهشی
مهندسی سازه های آبی
- درجه: غیر مصوب
مهندسی سازه و ساخت
انجمن مهندسی سازه ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی عمران شریف
دانشگاه صنعتی شریف درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی عمران مدرس
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیر کبیر درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی منابع آب
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مکانیک سازه ها و شاره ها
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه بازیافت آب
دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
نشریه علمی - پژوهشی هیدرولوژی کاربردی
موسسه آموزش عالی هراز درجه: غیر مصوب
نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری
دانشکده فنی دانشگاه تهران درجه: غیر مصوب
هیدرولیک
انجمن هیدرولیک ایران درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
پژوهش های استحصال آب
دانشگاه بیرجند درجه: غیر مصوب
پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
دانشگاه شهید رجائی درجه: غیر مصوب
پژوهش های کاربردی علوم آب
دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی درجه: غیر مصوب