ژورنال های منتخب تاریخ

اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
تاریخ اسلام و ایران
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ ایران اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر درجه: علمی-پژوهشی
تاریخ علم
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
دانشگاه تبریز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ نگری و تاریخ نگاری
دانشگاه الزهرا درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تاریخ و تمدن اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات تاریخ اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جامعه شناسی تاریخی
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
جستارهای تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
دو فصلنامه ی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ پژوهشکدۀ قرآن و عترت درجه: علمی-پژوهشی
فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس درجه: غیر مصوب
فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی
دانشگاه بین المللی امام خمینی درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب تاریخ
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
فصلنامه نقد کتاب میراث
خانه کتاب درجه: غیر مصوب
مطالعات تاریخ فرهنگی
انجمن ایرانی تاریخ درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش نامه تاریخ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد درجه: علمی-پژوهشی
پژوهش های تاریخی
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران
دانشگاه سیستان و بلوچستان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های علوم تاریخی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ اسلام
انجمن ایرانی تاریخ اسلام درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دانشگاه پیام نور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهشنامه دفاع مقدس
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس درجه: غیر مصوب