ژورنال های منتخب منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه علامه طباطبایی درجه: غیر مصوب
تحقیقات مرتع و بیابان ایران
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات درجه: علمی-پژوهشی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدیریت بیابان
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مهندسی اکوسیستم بیابان
دانشگاه کاشان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: غیر مصوب
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درجه: غیر مصوب
کاوشنامه جغرافیایی مناطق بیابانی
دانشگاه یزد درجه: غیر مصوب