ژورنال های منتخب فیزیک

الکترو مغناطیس کاربردی
دانشگاه جامع امام حسین درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
اپتوالکترونیک نظری و کاربردی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
تابش و فناوری هسته ای
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
علوم و فنون هسته ای
سازمان انرژی اتمی درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم
فیزیک اتمی و مولکولی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درجه: علمی-پژوهشی
فیزیک زمین و فضا
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فیزیک کاربردی
دانشگاه الزهرا (س) درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
فیزیک کوانتومی
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
لیزر پزشکی
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت بهداشتوزارت بهداشت
متافیزیک
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
نشریه هیدروفیزیک
دانشگاه مالک اشتر درجه: غیر مصوب
پژوهش فیزیک ایران
انجمن فیزیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دانشگاه صنعتی شاهرود درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم