عنوان ژورنال

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2476-5007
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود