عنوان ژورنال

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2476-5007

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود