ارزیابی و مقایسه مدلسازی فیزیک سنگ کاستر-توکسوز و شو-پاین در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته ایران

نویسندگان

  • بهزاد تخم چی دانشیار ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
  • حمید صیفی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
  • علی مرادزاده استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
چکیده

تحلیل داده های پتروفیزیکی و لرزه‌ای در تمامی مراحل اکتشاف تا توسعه و تولید مخازن هیدروکربوری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می‌باشد، لذا بررسی ارتباط میان پارامتر های کشسانی با خصوصیات مخزن، حایز اهمیت بوده که این امر با استفاده از مدل‌‌های فیزیک سنگ صورت می‌‌پذیرد. اکثر مدل‌های فیزیک سنگ برای مخازن هیدروکربوری ماسه سنگ کاربرد دارند. از آنجا‌ئیکه این مدل‌ها تفاوتهای قابل توجهی با مدل‌های فیزیک سنگ برای مخازن کربناته دارند، لذا انتخاب صحیح مدل مناسب فیزیک سنگ ضرورت بسیار دارد. به این منظور، دو مدل فیزیک سنگیِ کاستر-توکسوز و شو-پاین که مربوط به مدل‌های میانباری هستند، در دو چاه هدف واقع در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه دو مدل مذکور و همچنین برآورد درصد نوع حفرات در مخزن مورد مطالعه و از طرفی بررسی حساسیت پارامتر‌های هر مدل از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. مدل‌های مذکور با استفاده از دانش ارزیابی سازندهای زمین‌شناسی در مقیاس چاه و اطلاعات اشباع سیال و سنگ مخزن ساخته شده است و‌ به منظور تعیین پارامترهای این مدل‌ها از فرآیند وارون‌سازی استفاده گردید. به این ترتیب که سرعت های موج تراکمی و برشی حاصل از مدل‌سازی با اطلاعات سرعتی موج تراکمی و برشی اندازه گیری شده در چاهها، مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که استفاده از مدل شو-پاین کارآیی بالاتری در تخمین پارامترهای کشسانی داشته است. همچنین با توجه اینکه مدل کاستر-توکسوز یک مدل پایه با فرکانس بالا بوده و برای مطالعات فراصوتی (اولتراسونیک) مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا نتایج مطالعه نشان داد که مدل شو-پاین، قادر است با اضافه کردن معادله گسمن، مدل کاستر-توکسوز را برای استفاده در فرکانس های پایین، نظیر داده های نگار چاه، بهبود ببخشد. همچنین به نظر می ‌رسد که بتوان با استفاده از فرایند وارون‌سازی در تعیین درصد نوع حفرات، کارائی مدل-های فیزیک سنگ مخازن کربناته را افزایش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

به کارگیری روش LET برای تخمین منحنی‌های فشار مویینگی سنگ کربناته یکی از میادین هیدروکربوری ایران

روش‌های متعددی برای بررسی رفتار مویینگی سیالات چند فازی درون محیط متخلخل سنگ مخزن وجود دارد. یکی از این روش‌ها، استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه و روش دیگر استفاده از توابع ریاضی است. از ضروری‌ترین ویژگی‌های این توابع، داشتن درجه آزادی کافی برای مدل‌سازی می‌باشد. در این مقاله ابتدا روش تحلیلی که توسط لوملند و ابل تافت ارائه شده بررسی گردیده و نتایج آن برای تخمین منحنی‌های فشار م...

متن کامل

تخمین سرعت موج برشی، توسط روابط فیزیک سنگ و شبکه‌های عصبی مصنوعی، در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران

بر پایه مطالعات گسترده‌ای که تاکنون صورت گرفته است، بدون تردید، نقش داده‌های سرعت موج برشی در ارزیابی‌ مخازن هیدروکربوری حیاتی است. استفاده از اطلاعات سرعت موج برشی، اغلب این امکان را فراهم می‌سازد که بتوان اثرات لرزه‌ای پارامترهایی چون سنگ‌شناسی، نوع سیال منفذی و فشار منفذی را شناسایی کرد. متاسفانه معمولا داده‌های سرعت موج برشی در بسیاری از میادین موجود نیستند و باید آنرا به‌توسط روش‌های دیگر ...

متن کامل

تخمین سرعت موج برشی، توسط روابط فیزیک سنگ و شبکه های عصبی مصنوعی، در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران

بر پایه مطالعات گسترده ای که تاکنون صورت گرفته است، بدون تردید، نقش داده های سرعت موج برشی در ارزیابی مخازن هیدروکربوری حیاتی است. استفاده از اطلاعات سرعت موج برشی، اغلب این امکان را فراهم می سازد که بتوان اثرات لرزه ای پارامترهایی چون سنگ شناسی، نوع سیال منفذی و فشار منفذی را شناسایی کرد. متاسفانه معمولا داده های سرعت موج برشی در بسیاری از میادین موجود نیستند و باید آنرا به توسط روش های دیگر ب...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  167- 180

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021