اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

نویسندگان

  • بابائی, فرین 1گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • محمدزاده, مهدی 1گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه، استفاده از فرآورده‌های گیاهی برای درمان اختلالات عصبی ازجمله اضطراب رواج یافته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 رأس موش صحرایی ‌نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 30±170 گرم) به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برای القای استرس بی‌حرکتی در گروه‌های تحت‌تیمار، از محدودکننده و جهت سنجش رفتار اضطرابی از آزمون ماز به‌علاوه‌ای و تجویز عصاره پسته‌کوهی (400میلی‌گرم برکیلوگرم) و داروی فلووکسامین (دوز 120 میلی‌گرم برکیلوگرم)، از روش گاواژ استفاده گردید. در پایان، میزان مالون‌دی ‌آلدئید، کاتالاز هموژنای مغزی، کورتیکوسترون و گلوکز نمونه‌های سرمی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: با توجه به شاخص‌های ارزیابی رفتار اضطرابی موش‌ها، اثرات عصاره پسته‌کوهی در مقایسه با گروه مبتلا به استرس، تفاوت معنی‌داری داشت. این عصاره سبب بهبود رفتار اضطرابی با افزایش مدت زمان سپری‌شدن در بازوهای باز ماز در گروه‌های تحت تیمار دریافت‌کننده عصاره و گروه دریافت‌کننده عصاره و دارو نسبت به گروه استرس شد. همچنین عصاره سبب افزایش میزان کاتالاز و کاهش مالون‌دی ‌آلدئید، گلوکز و کورتیکوسترون در گروه‌های تحت تیمار عصاره و گروه عصاره - دارو نسبت به گروه شاهد شد. در گروه تحت تیمار با داروی فلووکسامین؛ افزایش مدت زمان سپری‌شده در بازوی باز، افزایش کاتالاز، کاهش کورتیکوسترون و مالون‌دی ‌آلدئید مشاهده گردید.  نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، رفتار اضطرابی القاشده با استرس بی‌حرکتی در حیوانات با عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و یا داروی فلووکسامین در گروه‌های تحت تیمار کاهش می‌یابد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر درمان ترکیبی عصاره هیدروالکلی پسته کوهی و فلووکسامین بر حافظه فضایی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف : استرس اکسیداتیو موجب اختلال در فرایندهای مغزی مانند حافظه می‌گردد. پسته‌کوهی (Pistacia atlantica kurdica) حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدان، اسیدهای اولئیک و لینولئیک است. فلووکسامین یک داروی ضدافسردگی است که با مهار بازجذب سروتونین عمل می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و فلووکسامین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی انجام شد. روش بررسی : در...

متن کامل

مقایسه اثر‌ افشره هیدروالکلی پسته‌کوهی (Pistacia Atlantica Kurdica) و داروی فلووکسامین بر افسردگی ناشی از استرس بی‌حرکتی در موش صحرایی نر

مقدمه: امروزه استفاده از فراورده‌های گیاهی به عنوان مکمل یا جانشین داروهای شیمیایی در پیشگیری یا درمان برخی ‌اختلال‌های روانی با عوارض جانبی و هزینه درمانی کم، رواج یافته است. ‌هدف: مقایسه اثر داروی فلووکسامین با افشره پسته‌کوهی بر اختلال افسردگی و تغییر بافت هیپوکمپ ناشی از القای استرس بی‌حرکتی در موش‌های صحرایی نر. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی30 رأس موش صحرایی ‌نر بالغ نژاد ویستار با م...

متن کامل

نقش سیستم سروتونرژیک در رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر با استرس بی‌حرکتی

مقدمه: اختلال اضطراب از مشکلات عمده بشری است که بیشتر از نبودن تعادل در فعالیت سیستم‌های، مونوآمینرژیک مغز نشأت می‌گیرد. شواهد بالینی نشان‌دهنده‌ی احتمال اختلال نورون‌های سروتونرژیک در پاتوفیزیولوژی اضطراب است، بنابراین، در این مطالعه از داروهای فلوکستین و سیپروهپتادین به عنوان تغییر دهنده‌های مقادیر سروتونین در مغز برای ارزیابی نقش سیستم سروتونرژیک در بروز یا تعدیل اختلال شبه‌اضطرابی استفاده ش...

متن کامل

اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصارۀ هیدروالکلی ترخون (.Artemisia dracunculus L) در موش های صحرایی نر تحت استرس مزمن بی حرکتی

Tarragon (Artemisia dracunculus L.) has antioxidant, anti-diabetic, anti-bacterial and anti-inflammatory proper-ties. The aim of this study was to evaluate the effect of tarragon hydro-alcoholic extract on anxiety and depression in male rats exposed to chronic restraint stress. Forty eight male rats were randomly divided into six groups including 1) control, 2) stress, 3) tarragon 100, 4) tarra...

متن کامل

اثرضد دردی عصاره هیدروالکلی هسته آلبالو در موش صحرایی نر

زمینه و هدف­­: سال­هاست که از مواد متعددی همانند مورفین به عنوان داروی ضد درد استفاده می­گردد. با توجه به خصوصیات اعتیادآور و عوارض جانبی متعدد داروها، تمایل کمتری به استفاده از آن­ها دیده می­شود. امروزه استفاده از داروهای گیاهی گسترش یافته است. لذا، تحقیق برای یافتن داروهای ضد درد، ضروری به نظر می­رسد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی هسته آلبالو در موش صحرایی نر می­­باشد. ...

متن کامل

اثر تجویز درون‌صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر

Introduction: Decarboxylated phytocannabinoids activates CB1 receptors of endocannabinoid system in the central nervous system. Endocannabinoid system interacts with dopaminergic and serotoninergic systems, which seems to be effective on the behavior processes. Therefore, this study aimed to investigate the effect of hydroalcoholic and hexanic extract of heated female Cannabis sativa flowertops...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 9

صفحات  10- 19

تاریخ انتشار 2017-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023