بابائی فر, فاطمه

1گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف: امروزه، استفاده از فرآورده‌های گیاهی برای درمان اختلالات عصبی ازجمله اضطراب رواج یافته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 رأس موش صحرایی ‌نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 30±170 گرم) به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برای القای استرس بی‌حرکتی در ...

[ 2 ] - اثر درمان ترکیبی عصاره هیدروالکلی پسته کوهی و فلووکسامین بر حافظه فضایی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف : استرس اکسیداتیو موجب اختلال در فرایندهای مغزی مانند حافظه می‌گردد. پسته‌کوهی (Pistacia atlantica kurdica) حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدان، اسیدهای اولئیک و لینولئیک است. فلووکسامین یک داروی ضدافسردگی است که با مهار بازجذب سروتونین عمل می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و فلووکسامین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی انجام شد. روش بررسی : در...