اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل

نویسندگان

  • صدیقه احمدی استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران ، ایران (نویسنده مسئول)
  • یاسین نجفی کارشناس ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران
چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل شهر قم بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان مدرسه ابتدایی «درمانیاب» ناحیه 2 شهرستان قم بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بودند که به روش دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان (CERQ) گارنفسکی و کرایج (2006) و پرسشنامه مقیاس صمیمیت زناشویی (MIS) تامپسون و واکر (1983) بود. قبل از اجرای برنامه آموزشی، از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس برای گروه آزمایش، پروتکل آموزش مبتنی بر رویکرد زوج درمانی رفتاری تلفیقی، به مدت هشت جلسه آموزشی اجرا شد و مجدداً از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر رویکرد زوج‌درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل، اثربخش است (001/0p < )، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل اثربخش بوده است (001/0p < ).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان متاهل شهر تهران را می‌سنجد. لذا این پژوهش از نوع نیمه تجربی  و مداخله صورت گرفته از نوع آموزش می‌باشد. روش بررسی:جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر زنان متاهل است که به روش نمونه‌گ...

متن کامل

اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان متاهل شهر تهران را می‌سنجد. لذا این پژوهش از نوع نیمه تجربی  و مداخله صورت گرفته از نوع آموزش می‌باشد. روش بررسی:جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تهران تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر زنان متاهل است که به روش نمونه‌گ...

متن کامل

مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری غنی‌شده و زوج درمانی تلفیقی رفتاری در افزایش رضایت زناشویی

در این پژوهش اثر بخشی دو شیوه­ی زوج درمانی (زوج درمانی تلفیقی ـ رفتاری و زوج درمانی شناختی رفتاری غنی شده) با روش تک موردی بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. هشت زوج که دارای آشفتگی زوجی بودند بر اساس نمونه­ی در دسترس انتخاب و بعد از همتاسازی 4 زوج در هر گروه جای گرفتند. روش­ها به صورت انفرادی انجام شد. مجموعا 16 جلسه درمانی در هر گروه برگزار شد. پس از تعیین خط پایه در جلسه اول، در جلسات چهارم، هشتم،...

متن کامل

اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان متاهل شهر تهران را می­سنجد. لذا این پژوهش از نوع نیمه تجربی  و مداخله صورت گرفته از نوع آموزش می­باشد. روش بررسی:جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تهران تشکیل می­دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر زنان متاهل است که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ک...

متن کامل

بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل فاقد هویت موفق

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج های صمیمی با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می توانند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تأثیر زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت زناشویی زنان متاهل فاقد هویت موفق بپردازد. این پژوهش شبه آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفا...

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی و صمیمیت اجتماعی زنان دارای همسر معتاد بود. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی‌آماری پژوهش را کلیه زنان دارای همسر معتاد تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل در نیمه اول سال 1395 تشکیل ‌داده‌اند که از میان آن‌ها، سی نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و در دو گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021