نیره احمدی

علوم گیاهی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

[ 1 ] - بررسی آنالیز اسانس و خواص آنتی اکسیدانی بذر گیاه دارویی رازیانه .Foeniculum vulgare Mill قبل و پس از ذخیره سازی بذر در شرایط فراسرد ( ازت مایع)

مقدمه: اصطلاح ذخیره سازی در فراسرد (Cryopreservation) به ذخیره سازی یاخته ها،اندام ها و بافت ها دردمای نیتروژن مایع (ºC 196-) اشاره دارد. در این دما، یاخته ها به حالت سکون وارد شده و واکنش های فیزیکی و بیوشیمیایی عملا متوقف می شوند. در این شرایط خاص، زمان حفاظت نامحدود می شود. ذخیره سازی بذرها کارآمدترین روش برای حفاظت از خزانه ژنی گیاهان است. هزینه های ذخیره سازی پایین و بازسازی کل گیاه از ژنو...

[ 2 ] - ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه L. Foeniculum vulgare در شرایط فراسرد( ازت مایع)

ذخیره سازی در شرایط فرا سرد(Cryopreservation)در دمای 196-درجه سانتی گراد روشی منحصر به فردوابزاری قدرتمند برای حفاظت خارج از محل (exstitu) ژرم پلاسم گونه های گیاهی به شمار می رود. در این درجه از سرما فرایندهای متابولیکی و فعالیت های فیزیولوژیکی بذورشدیدا کاهش یافته و بذور قادر به زنده مانی در دوره های بسیار طولانی می شوند. دراین پژوهش جهت ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه با نام علمیL. Foenic...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد-کودک مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد–کودک مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودک با ناتوانی یادگیری شهر همدان بودند که از بین آن‌ها نمونه­ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند...

[ 4 ] - The mediating role of marital forgiveness in the relationship between psychological hardiness and marital burnout

The purpose of this study was to investigate the mediating role of marital forgiveness in the relationship between psychological hardiness and marital burnout The research design was descriptive-correlation. The statistical population was all married women referred to municipal centers in district 12 of Tehran. A sample of 239 people were selected using available sampling. The research instrume...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان

هدف: عوامل گوناگونی بر روابط زوج‌ها تاثیر می گذارد که از آن جمله مهارت های ارتباطی می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگریی ارتباطی پنهان زنان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش آزمون‌-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مادران دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه بهشت شهرستان ...

[ 6 ] - بررسی نقش تعدیل گری باورهای مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به خیانت در زنان متاهل

هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گری باورهای مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به خیانت در زنان متاهل شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، زنان متاهل مراجعه کننده به سراهای محله و خانه‌های سلامت منطقه 3 تهران بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 152 زن متاهل انتخاب شده و به پرسشنامه‌های سبک دلبستگی کولینز و رید (1990)، باورهای دینی (آزمون معبد) گ...

[ 7 ] - اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل

هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل شهر قم بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان مدرسه ابتدایی «درمانیاب» ناحیه 2 شهرستان قم بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بودند که به روش دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نف...