کیانوش زهراکار

دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران

[ 1 ] - شاخص های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه ی کیفی

ارتباط کارآمد، شرط لازم برای ثبات زناشویی و زندگی موفقیت‌آمیز است. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی شاخص‌های ارتباط زناشویی کارآمد بود. این مطالعه با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. 15 زن و مرد با روش نمونه‌گیری داوطلبانه گلوله برفی و مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته و بر اساس ملاک‌های ورود به پژوهش تا حد اشباع مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها ثبت ،کدگذاری و در قالب مفاهیم، ...

[ 2 ] - اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی- هیجانی- رفتاری بر استرس زناشویی زوجین مبتلا به سرطان پستان

مقدمه: سرطان پستان بیماری است که تشخیص آن به خودی خود استرس ‏زاست و سرریز این استرس به شکل استرس زناشویی بر رابطه زوجین تاثیر می‏گذارد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان عقلانی- هیجانی-رفتاری بر استرس زناشویی زوجین مبتلا به سرطان پستان شهر قزوین بود. روش بررسی: روش این پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مبتلا...

[ 3 ] - Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training (CBSM) on Reducing Stress Symptoms of Women with Multiple Sclerosis (MS)

Background and Objective: Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease affecting the central nervous system with unknown causes. Because of unpredictable nature, most patients have poor resilience. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on increasing the resilience of women with Multiple Sclerosis. Methods: The desig...

[ 4 ] - اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان

هدف: عوامل گوناگونی بر روابط زوج‌ها تاثیر می گذارد که از آن جمله مهارت های ارتباطی می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر پرخاشگریی ارتباطی پنهان زنان انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش آزمون‌-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مادران دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه بهشت شهرستان ...

[ 5 ] - اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل

هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان زنان متاهل شهر قم بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان مدرسه ابتدایی «درمانیاب» ناحیه 2 شهرستان قم بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بودند که به روش دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 15 نف...

[ 6 ] - پیش‌بینی خوشنودی زناشویی بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار

کامیابی خانواده و روابط زوجی از ازدواج بهنگام و آگاهانه و انتخاب همسر با سنجه‌های درست اثر می‌پذیرد. در این پژوهش بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار خوشنودی زناشویی پیش‌بینی‌شده است. با به‌کارگیری روش توصیفی و بهره‌گیری از همبستگی و رگرسیون، یک نمونه 197 نفری زن و مرد متأهل با حداقل 5 و حداکثر 10 سال زندگی مشترک که به صورت در دسترس انتخاب‌...