اثردگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پیچک صحراییConvolvulus arvensis

نویسندگان

  • حسن کریم مجنی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
  • حسین زینلی بادی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان،مرکز شهید فزوه اصفهان
چکیده مقاله:

چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت پذیرفت. فاکتورها شامل 20 ژنوتیپ‌ زعفران (همدان، نیشابور1، نیشابور2، نیشابور3، نیشابور4، سبزوار، مشهد1، مشهد2، نطنز، خاف، چای‌باق خراسان، تربت‌جام، کاشان، گناباد، تربت‌حیدریه، بیرجند، یزد، شیراز، اصفهان، کاشمر) و 7 غلظت عصاره آبی زعفران (0، 3، 6، 5/12، 25، 50 و 100 درصد) بود. صفات مورد بررسی شامل طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن تر ریشه‌چه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ساقه‌چه، درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر بودند. پیچک صحرایی به عنوان علف هرز هدف مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به‌دست آمده اثر ژنوتیپ، غلظت و اثر متقابل آن‌دو بر روی تمام صفات بررسی شده در این علف هرز در سطح یک درصد معنی‌دار بود. ژنوتیپ‌های مورد بررسی تاثیر متفاوتی بر روی صفات پیچک صحرایی داشتند. به این صورت‌که بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به ژنوتیپ‌ خاف و نیشابور3 و کمترین اثر بازدارندگی مربوط به ژنوتیپ‌های کاشان، تربت‌جام و گناباد بود. همچنین عصاره ها باعث کاهش تمام صفات شد، اما میزان تاثیر آن متفاوت بود. با افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی بیشتر شد به طوریکه بیشترین اثر بازدارندگی در غلظت 100 درصد وکمترین بازدارندگی در غلظت 3 درصدعصاره مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر علف کشهای مختلف روی علف های هرز مزارع زعفران (crocus. sativus l.)

به منظور بررسی اثر علف کشهای مختلف روی علفهای هرز مزارع زعفران آزمایشی طی سالهای 1373 و 1374 در مزرعه قریبشی در شهرستان قاین مرکز عمده تولید زعفران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار (8 تیمار علف کش - یک تیمار شاهد بدون وجین - یک تیمار وجین کامل با دست) و چهار تکرار به ازای هر تیمار به مرحله اجرا درآمد. علف کشهای مورد آزمایش شامل: اتال فلورالین - متریبوزین فلوآزیفوپ پی یوتیل - بنتازون ...

15 صفحه اول

اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران(.Crocus sativus L)

به منظور ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران و نیز جمعیت علف‌های هرز در مزرعه زعفران تحت تأثیر برخی گیاهان پوششی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش گونه گیاه پوششی جو، شبدر ایرانی، شنبلیله، خلر، کلزا و منداب و تیمار شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار ...

متن کامل

اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) )

با توجه به فراوانی و اهمیت علف‌‌هرز پیچک صحرایی در مزارع گندم، این بررسی به منظور ارزیابی اثرات آللوپاتی این علف­هرز بر جوانه‌زنی، رشد و عملکرد گندم به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در سال­های 1386 و1387 در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه­ای و مزرعه­ای اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل عصاره‌ی حاصل از اندام‌های مختلف پیچک صحرایی در پنج سطح: عصاره‌ی عاری از علف هرز(شاهد)، عصاره‌ی برگ، ساقه، ریشه و ک...

متن کامل

بررسی اثر آللوپاتی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی علف های هرز جوی وحشی، خاکشیر و پیچک صحرایی

از آللوپاتی می توان در مدیریت پایدار علف های هرز بهره جست. زعفران به عنوان یک گیاه داروئی با خاصیت آللوپاتیکی از دیر باز در ایران کشت می شود. پژوهش انجام شده شامل دو آزمایش جداگانه بود که در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی و مزرعه مرکز تحقیقات فزوه در سال 91-92 انجام شد. در آزمایش اول به کمک روش عصاره گیری آبی، پتانسیل آللوپاتی بیست ژنوتیپ زعفران تهیه شده از نقاط مختلف ایران (شامل همدان...

بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ های مختلف زعفران (crocus sativus l.)

زعفران (crocus sativus l.) از مهمترین گیاهان دارویی و گران ترین ادویه جهان می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های زعفران جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. تعداد 27 ژنوتیپ در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در ردیف هایی با فاصله 30 سانتی متر کشت گردیدند. صفات عملکرد کلاله خشک، وزن تر گل، تعد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 1

صفحات  64- 75

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023