محمدحسین اهتمام

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان - ایران

[ 1 ] - اثر آلاینده‌های ناشی از سوختن بنزین بر برخی خصوصیات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اسفناج

آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه‌ی پژوهشی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی گیاهان اسفناج، در سه دوره‌ی زمانی 10 ، 20 و 30 روز در معرض آلاینده‌های ناشی از سوختن بنزین انجام گرفت و صفات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی آن‌ها پس از پایان اعمال تیمارها مقایسه گردید. قرار گرفتن 10 روزه اسفناج در برابر آلاینده‌ها، سبب افزایش معنی‌دار کلروفیل‌کل...

[ 2 ] - اثردگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پیچک صحراییConvolvulus arvensis

چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت پذیرفت. فاکتورها شامل 20 ژنوتیپ‌ زعفران (همدان، نیشابور1، نیشابور2، نیشابور3، نیشابور4، سبزوار، مشهد1، مشهد2، نطنز، خاف، چای‌باق خراسان، ت...

[ 3 ] - مقایسه فیلوژنتیک ژنوم A در برخی از گونه‌های جنس Triticum با روش تحلیل کاریوتیپ

کاریوتیپ 48 جمعیت از پنج گونه Triticum aestivum)، T. durum، T. monococcum، T. turgidum و (T. urartu و دو زیرگونه T. boeoticum subsp. boeoticum و T. boeoticum subsp. thaodar دارای ژنوم A از جنس Triticim تحلیل شد. کروموزوم‌ها با نرم‌افزار Micro Measure 3.3 اندازه‌گیری شد. ویژگی‌های کاریوتیپی شامل: تعداد کروموزوم، طول کلی کروموزوم، میانگین طول کروموزوم‌‌ها، درصد شکل کلی کاریوتیپ، اندیس سانترومری، ...

[ 4 ] - مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)

چکیده دگر آسیبی (آللوپاتی) عاملی است که می‌تواند نقش مهمی را در کنترل علف‌های هرز ایفا نماید. گیاه بومادران جزو گیاهان دارای خاصیت دگر آسیبی است. به کمک روش عصاره گیری پتانسیل دگرآسیبی دو گونه بومادران تهیه شده از نقاط مختلف ایران شامل گونه های Achillea nobilis L. (اصفهان)، و دو ژنوتیپ Achillea pachycephala Rech. F. (گلستان) و (همدان)، بر روی علف‌ هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.) مورد ...

[ 5 ] - ارزیابی پاسخ مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ ‌های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی به کمبود آهن محلول غذایی

Excessive application of P fertilizers, use of the bicarbonated water sources for irrigation concomitant to a  low level of organic matter have resulted in widespread iron deficiencies in crop plants in Iran. One of the strategies to overcome this problem is to select tolerant genotypes to iron deficiency (i.e. iron-use-efficient genotypes) or bred genotypes with high-micronutrient-uptake abili...

[ 6 ] - بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.)

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.25.93.1.1576.41 چای کوهی با نام علمی Stachys lavandulifolia Vahl. یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که در صنایع دارویی و بهداشتی کاربرد داشته و پراکنش زیادی نیز در ایران دارد. به‌منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی، آزمایشی بر روی 41 ژنوتیپ جمع‌آوری شده از چهار منطقه فریدون‌شهر، دامنه، سمی...

[ 7 ] - ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین‌گونه‌ای و چند ژنوتیپ‌ گلرنگ با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

مطالعه‌ای با هدف ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی بین‌گونه‌ای در مقایسه با ارقام تجاری گلرنگ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سطح رطوبتی به‌عنوان محیط (نرمال و تنش 90% تخلیه رطوبتی) انجام شد. 5 ژنوتیپ گلرنگ شامل A82 (هیبرید بین‌گونه‌ای (گلرنگ زراعی Carthamus tinctorius L. با گونه وحشی C. oxyacanthus) گلرنگ در...

[ 8 ] - Responses of Lettuce (Lactuca sativa var. longifolia) Against to Different Time Exposure of Air Pollution of Exhaust Emissions

The experiment was conducted in factorial test based on a completely randomized design with three replications in greenhouse of Isfahan University of Technology of Iran. Lettuce seedlings were exposed separately to the exhaust emissions in three different exposure times (10, 20 and 30 days) and after the exposure time, their morphological, physiological and anatomical traits were measured and c...