حسن کریم مجنی

دانشگاه صنعتی اصفهان

[ 1 ] - اثر زمان و مدت تداخل علف¬های هرز بر عملکرد و خصوصیات رشدی سیب¬زمینی در روش¬های آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای عاری و تداخل علف¬های هرز بر عملکرد و صفات رشدی سیب زمینی تحت دو روش آبیاری جویچه¬ای و قطره¬ای نواری، آزمایشی در بهار سال 1390 در مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش فاکتور اصلی شامل روش¬های آبیاری جویچه ای و قطره¬ای و فاکتور فرعی تیمار¬های رقابتی علف هرز شامل دو سری تیمارهای عاری از علف...

[ 2 ] - اثردگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران Crocus sativus بر علف هرز پیچک صحراییConvolvulus arvensis

چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی ژنوتیپ های مختلف زعفران بر روی صفات علف هرز پیچک صحرایی، آزمایشی در سالهای 1391 و 1392در آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی صورت پذیرفت. فاکتورها شامل 20 ژنوتیپ‌ زعفران (همدان، نیشابور1، نیشابور2، نیشابور3، نیشابور4، سبزوار، مشهد1، مشهد2، نطنز، خاف، چای‌باق خراسان، ت...

[ 3 ] - بررسی تاثیر روشهای مختلف حاصلخیزی خاک بر تعدادی از ویژگی های کمی و کیفی گیاه کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) در شرایط گلخانه

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف حاصل خیزی خاک به همراه باکتری florescence Pseudomonas و سطوح مختلف محلول پاشی اوره برکمیت و کیفیت علوفه و برخی خصوصیات رویشی گیاه کنگر فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانة تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران در پاییز سال 1385 انجام شد. در این تحقیق از 18 تیمار مختلف شامل شاهد، شیمیایی ( ...

[ 4 ] - مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)

چکیده دگر آسیبی (آللوپاتی) عاملی است که می‌تواند نقش مهمی را در کنترل علف‌های هرز ایفا نماید. گیاه بومادران جزو گیاهان دارای خاصیت دگر آسیبی است. به کمک روش عصاره گیری پتانسیل دگرآسیبی دو گونه بومادران تهیه شده از نقاط مختلف ایران شامل گونه های Achillea nobilis L. (اصفهان)، و دو ژنوتیپ Achillea pachycephala Rech. F. (گلستان) و (همدان)، بر روی علف‌ هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.) مورد ...

[ 5 ] - تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و آرایش‌ کاشت بر تداخل علف‌های هرز در کشت مخلوط بزرک و شبدر برسیم بذری

Intercropping is one of the effective components of sustainable agriculture. In order to assess the effects of nitrogen application and planting arrangement on linseed and berseem clover leaf area, light absorption and their yield an experiment was conducted as a split plot based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm of College of Agriculture, Isfahan ...

[ 6 ] - Nitrogen Remobilization and N-P-K Concentration of Wheats of Different Ploidy Levels Respond Differently to Nitrogen Supply

Relationship of nitrogen (N) supply to nitrogen remobilization and leaf and grain P, K, and N status of wheat lacks clarity. The present pot experiment was conducted to evaluate nitrogen remobilization and leaf and grain P, K, and N status of ancient wheats of different ploidy levels in response to nitrogen. The experiment was carried out in Fall 2017-Spring 2018 at the Isfahan University of Te...