اثر تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های ریخت‌شناسی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک روزه

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه مطالعاتی: تغذیه درون تخم‌مرغی به جنین کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های تغذیه‌ای تخم غلبه کند و اثر محرک بر رشد و توسعه روده کوچک و سیستم ایمنی دارد. پژوهش‌های پیشین اثرهای مثبت تغذیه خوراکی آرژنین و لیزین در طی دوره پرورش بر رشد روده کوچک و سیستم ایمنی را گزارش کرده‌اند. هدف: بنابراین در این پژوهش اثر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های بافت روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی یک روزه سویه راس 308 بررسی شد.روش کار: در این پژوهش از 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با 7 گروه آزمایشی شامل 30 تخم‌مرغ انفرادی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل شاهد (بدون تزریق)، شاهد- شم با تزریق آب استریل و تیمارها با تزریق محلول دارای نسبت‌های 7/75، 7/80، 7/85، 7/90 و 7/95 درصد اسید آمینه ال- آرژنین به ال- لیزین بودند که در روز 14 دوره جوجه کشی به مایع آمنیوتیک تزریق شدند. در روز 22 پژوهش، جوجه‌ها وزن‌کشی و کشتار شدند تا شاخص‌های بافت روده و اندام‌های سیستم ایمنی اندازه‌گیری شوند. نتایج: بر اساس نتایج آزمایش حاضر، تغذیه درون تخم­مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین اثر افزایش دهنده (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرهای تغذیه‌ای ال-آرژنین بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی 46 روزه

زمینه مطالعاتی: بهبود کمی و کیفی تولید گوشت همراه با تقویت سیستم ایمنی برای مصرف کننده و تولید کننده از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل غذایی ال-آرژنین بر کیفیت گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی طراحی شد. روش کار: در این پژوهش تعداد 192 جوجه گوشتی سویه راس 308 ماده یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی در 4 تکرار تغذیه شد...

متن کامل

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر 100%، 153%، 168% و 183 % آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بو...

متن کامل

تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس

هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت­های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت­های خون جوجه­های گوشتی یک روزۀ سویۀ راس بود. شمار 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت گروه آزمایشی و هر گروه دارای سی تخم­مرغ انفرادی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون تزریق)، شاهد-شم (تزریق آب مقطر سترون یا استریل) و تز...

متن کامل

پیامدهای تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی-ال متیونین به ال-لایزین بر شاخص-های لاشه و غلظت متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی یک روزه راس

زمینه مطالعاتی: افزودن برخی مواد مغذی به تخم‌مرغ می‌تواند به بهتر شدن رشد جنین یاری برساند. هدف: این آزمایش به منظور بررسی پیامدهای تزریق درون تخم­مرغی نسبت­های مختلف دی-ال متیونین به ال-لایزین بر شاخص­های وزنی و غلظت متابولیت­های خونی در جوجه­های گوشتی یک روزه سویه راس 308 انجام شد.روش کار: در این پژوهش از 210 عدد تخم­مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با 7 گروه آزمایشی شامل ...

متن کامل

بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه ای و فراسنجه های خون در جوجه مرغ های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره های غذائی حاوی مقادیر 100%، 153%، 168% و 183 % آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بو...

متن کامل

اثر تزریق درون‌تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی‌ال-متیونین به ال-لایزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک‌روزه

توسعه زودهنگام روده کوچک می‌تواند موجب افزایش نرخ رشد در جوجه‌های تازه هچ‌شده شود. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق درون­تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی‌ال-متیونین به ال-لایزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی یک روزه راس 308 بود. در این مطالعه از 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 گروه آزمایشی شامل 30 تخم­مرغ انفرادی اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 2

صفحات  177- 191

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023