حسین جانمحمدی

گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

[ 1 ] - اثر بذر خار مریم خام و حرارت‌دیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجه‌های خونی و ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی

زمینه مطالعاتی: گیاهان دارویی به دلیل اثرات مفید بر عملکرد طیور، به عنوان افزودنی‌های طبیعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.  هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بذر خار مریم (Silybum marianum L.)  خام و حرارت‌دیده بر صفات تولیدی، برخی از فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. روش کار: تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 4 ت...

[ 2 ] - اثر تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های ریخت‌شناسی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک روزه

زمینه مطالعاتی: تغذیه درون تخم‌مرغی به جنین کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های تغذیه‌ای تخم غلبه کند و اثر محرک بر رشد و توسعه روده کوچک و سیستم ایمنی دارد. پژوهش‌های پیشین اثرهای مثبت تغذیه خوراکی آرژنین و لیزین در طی دوره پرورش بر رشد روده کوچک و سیستم ایمنی را گزارش کرده‌اند. هدف: بنابراین در این پژوهش اثر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های بافت روده کوچک و اندا...