اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پلاتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در موش‌های ماده دریافت‌کننده سیکلوفسفامید

نویسندگان

  • ملکی نژاد, حسن دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • موسوی تومتری, گلچین گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سیکلوفسفامید که به‌طور رایج به‌عنوان داروی ضد سرطان مورداستفاده قرار می­گیرد، باعث آسیب به بافت تخمدان و ناباروری می­شود. این مطالعه باهدف ارزیابی اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا بر روی لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های دریافت‌کننده سیکلوفسفامید طراحی شد. مواد و روش‌ها: 40 موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ به 8 گروه تقسیم شدند. گروه اول به‌عنوان گروه کنترل در نظـر گرفتـه شـد. گروه­های دوم تا چهارم، اسپیرولینا را به ترتیب به میزان 200، 400 و 800 میلی‌گرم/کیلوگرم به‌صورت خوراکی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه پنجم سیکلوفسفامید را به میزان 150 میلی‌گرم/کیلوگرم به‌صورت تک‌دوز و داخل صفاقی دریافت نمود. گروه­های ششم تا هشتم سیکلوفسفامید را همراه با اسپیرولینا با سه دوز ذکرشده دریافت کردند. پس از 28 روز، لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین­ها در تمامی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در گروه­های دریافت‌کننده اسپیرولینا با دوزهای 200 و 400 میلی‌گرم/کیلوگرم همراه با سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید دریافت کرده بودند، تعداد اووسیت‌ها، درصد لقاح، جنین­های دوسلولی، بلاستوسیست­ها و جنین‌های هچ شده افزایش‌یافته که این افزایش در میزان درصد لقاح و جنین­های دوسلولی معنی‌داری بوده (05/0P<) ولی اسپیرولینا در دوز 800 میلی‌گرم/کیلوگرم، قادر به جبران آسیب­های ناشی از سیکلوفسفامید نبود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، اسپیرولینا دارای اثر محافظتی در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید بر لقاح و تولید جنین‌های دوسلولی در محیط آزمایشگاهی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تولید فایکوسیانین توسط جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

امروزه استفاده از رنگ‌های طبیعی به جای رنگ‌های سنتتیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اسپیرولینا پلاتنسیس از معروف‌ترین ریزجلبک‌های خوراکی حاوی پروتئین و رنگ‌دانه فایکوسیانین است. هدف از این تحقیق معرفی اسپیرولینا پلاتنسیس، فایکوسیانین، ارزش تغذیه‌ای، کاربرد آن‌ها و هم‌چنین مروری بر پژوهش‌های پیشین انجام یافته در زمینه رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید فایکوسیانین، شیوه‌ی تولید و روش‌های بهینه سا...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background and purpose: Oxidative stress induced by cyclophosphamide (CP), a chemotherapeutic agent, causes vulnerability of sperm and declining the fertility power. Then in this study the effect of crocin (saffron extract) on amelioration of these side effects was investigated. Materials and methods: In this study 24 adult male mice were divided in three groups (n=8). Control group received n...

متن کامل

تولید فایکوسیانین توسط جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

امروزه استفاده از رنگ های طبیعی به جای رنگ های سنتتیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اسپیرولینا پلاتنسیس از معروف ترین ریزجلبک های خوراکی حاوی پروتئین و رنگ دانه فایکوسیانین است. هدف از این تحقیق معرفی اسپیرولینا پلاتنسیس، فایکوسیانین، ارزش تغذیه ای، کاربرد آن ها و هم چنین مروری بر پژوهش های پیشین انجام یافته در زمینه رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید فایکوسیانین، شیوه ی تولید و روش های بهینه سا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  785- 794

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023