ارائة الگوی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی در وزارت ورز‌ش‌وجوانان با نقش میانجی‌گری مشارکت مدیران و عدم‌اطمینان از ذی‌نفعان

نویسندگان

  • المیرا گوزل زاده دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران
  • نادر رستم زاده دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی در وزارت ورزش‌وجوانان با نقش میانجی‌گری مشارکت مدیران و اطمینان‌نداشتن از ذی‌نفعان طراحی و اجرا شد. این پژوهش ازنوع پژوهش‌های توصیفی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعة آماری همة مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش‌وجوانان به تعداد 303 نفر بود. براساس جدول حجم نمونه مورگان، 175 نفر به‌عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامة برنامه‌ریزی استراتژیک، موفقیت پیاده‌سازی استراتژی و مشارکت مدیران البانا و همکاران (2015) بود. همچنین، برای بررسی اطمینان‌نداشتن ذی‌نفعان، از پرسش‌نامة میلر و دروگی (1986) استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش معادلات ساختاری ازطریق نرم‌افزار پی. ال. اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه‌ریزی استراتژیک به‌شکل مستقیم بر میزان اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها اثرگذار نیست. این درحالی است که متغیرهای اطمینان‌نداشتن از ذی‌نفعان و مشارکت مدیران به‌صورت معناداری بر میزان اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها در وزارت ورزش‌وجوانان اثرگذار هستند. با توجه به اثر غیرمستقیم برنامه‌ریزی استراتژیک بر میزان اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها در وزارت ورزش‌وجوانان مشخص می‌شود که متغیرهای اطمینان‌نداشتن از ذی‌نفعان و همچنین، مشارکت مدیران در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک نقش میانجی‌گری در رابطة بین برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها در وزارت ورزش‌وجوانان دارند. با توجه به نتایج پژوهش اهمیت برخی مسائل ازجمله مشارکت مدیران و کاهش وابستگی سازمان‌ها به ذی‌نفعان درجهت اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها به‌خوبی درک می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در ادارة دانشگاه

این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وتأیید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلاً توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده ازطرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورتانفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، مدیران ارشد پیشین و فعلی آموزش عالی و دانشگاه های ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

الگوی کارآفرینی استراتژیک : مطالعه موردی وزارت نیرو

این مقاله به دنبال طراحی و ارائه مدلی برای ترکیب فعالیت‌های کارآفرینانه در راستای برنامه راهبردی است، یعنی ترکیبی از فرصت‌های کارآفرینی و مزیت‌های رقابتی که مورد مطالعه آن وزارت نیرو می‌باشد. این تحقیق،  با بررسی فعالیت‌های راهبردی کارآفرینانه در وزارت نیرو در دهه‌های گذشته و مصاحبه با مدیران و مسئولان آن و استخراج تجارب آنان با استفاده از روش تحقیق بنیادی به دنبال طراحی مدلی برای کارآفرینی راه...

متن کامل

الگوی کارآفرینی استراتژیک : مطالعه موردی وزارت نیرو

این مقاله به دنبال طراحی و ارائه مدلی برای ترکیب فعالیت‌های کارآفرینانه در راستای برنامه راهبردی است، یعنی ترکیبی از فرصت‌های کارآفرینی و مزیت‌های رقابتی که مورد مطالعه آن وزارت نیرو می‌باشد. این تحقیق،  با بررسی فعالیت‌های راهبردی کارآفرینانه در وزارت نیرو در دهه‌های گذشته و مصاحبه با مدیران و مسئولان آن و استخراج تجارب آنان با استفاده از روش تحقیق بنیادی به دنبال طراحی مدلی برای کارآفرینی راه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 50

صفحات  187- 202

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023