× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری های نوظهوردر هوشمندسازی مدارس: مطالعه کیفی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به روش کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین منظور محقق با 26 نفر از صاحب نظران و متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و رایانش ابری که به شیوه هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند، مصاحبه کرد. متن مصاحبه ها در نرم افزار MAXQDA10 ، بارگذاری و سپس کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار انجام شد. سپس در ادامه، با کشف ارتباط بین مقوله های محوری، و بعد با انجام کدگذاری گزینشی و شناسایی مقوله مرکزی، الگوی مورد نظر بر اساس نظریه داده ها بصورت پارادایم ارائه شده است. نتایج تحلیل داده ها در قالب الگو عبارتست از : شرایط زمینه ای (مدیریت بهینه منابع با استفاده از رایانش ابری، بهینه سازی مصرف با استفاده از اینترنت اشیا، صرفه جویی در هزینه های مدارس با هوشمندسازی)، شرایط علی( یادگیری فعال و اثر بخش دانش آموزان در اجرای هوشمندسازی مدارس، یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای با هوشمندسازی)، شرایط مداخله ای( عدم مدیریت و نظارت درست در اجرای هوشمند سازی مدارس، عدم آماده سازی زیر ساخت های لازم در اجرای هوشمندسازی مدارس، محدودیت های اجرای اینترنت اشیا)، راهبردها( اجرای مرحله به مرحله هوشمندسازی مدارس، ایجاد روش های ارزشیابی مناسب با هوشمندسازی مدارس، افزایش مدیریت و نظارت در مدارس با استفاده از اینترنت اشیا، ارائه سریع خدمات آموزشی با استفاده از رایانش ابری، ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از رایانش ابری) و پیامد( افزایش سرعت و کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان، افزایش رضایتمندی و اخلاق حرفه ای معلمان و دانش آموزان).

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله، خلاصۀ پژوهشی است که به منظور ارائۀ مدل مفهومی برای تبیین نقش و اهمیت معنویت در ارتقای کیفیت آموزشعالی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی، از نظر دستاوردها بنیادی- کاربردی، از نظر نحوة گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای (چاپی – الکترونیکی) و میدانی است. هم چنین به لحاظ کنترل متغیرها، غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش از دوروش کمی و کیفی به عنوان روش ترکیبی 1 استفاده شده است. در بخش ک...

این مقاله، خلاصۀ پژوهشی است که به منظور ارائۀ مدل مفهومی برای تبیین نقش و اهمیت معنویت در ارتقای کیفیت آموزشعالی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی، از نظر دستاوردها بنیادی- کاربردی، از نظر نحوة گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای (چاپی – الکترونیکی) و میدانی است. هم چنین به لحاظ کنترل متغیرها، غیر آزمایشی می باشد. در این پژوهش از دوروش کمی و کیفی به عنوان روش ترکیبی 1 استفاده شده است. در بخش ک...

امروز، آموزش مجازی(آموزش از راه دور) به عنوان روشی جدید و کارآمد بسیار مورد توجه دانشگاه ها و مراکز علمی قرار گرفته است. در این مقاله خصوصیات و معایب روش های موجود آموزش مجازی و نیز روش نوین LE بررسی شده است. در ادامه نمونه بررسی و مطالعات انجام گرفته برای ارتقای این روش و ملاک های تأثیر گذار معرفی می شوند.

افزایش رقابت‌پذیری در بخش آموزش عالی باعث بروز تفاوت‌های عمیق در بین مؤسسات آموزشی گردیده، در این زمینه بحث‌های اساسی مطرح است که هرکدام درزمینه ی به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند ازجمله می‌توان به کیفیت آموزش، اثربخشی، هزینه، ارائه خدمات چندگانه اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص‌های کیفی در آموزش عالی ایر...

آموزش الکترونیکی، عبارت است از انجام فرایند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی همچنین بهره‌گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه و توسعه آموزش می­باشد که فراگیران، کارشناسان و تهیه‌کنندگان مطالب را در بر می­گیرد. در این میان حجم وسیعی از اطلاعات مانند نحوه تعامل کاربر با سامانه­های مدیریتی آموزش، دروس انتخابی دانشجو و نمرات دانشجویان ذخیره می­گردد. این داده­ها حاوی اطلاعات با ارزشی برای مطا...

آموزش الکترونیکی، عبارت است از انجام فرایند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی همچنین بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه و توسعه آموزش می­باشد که فراگیران، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را در بر می­گیرد. در این میان حجم وسیعی از اطلاعات مانند نحوه تعامل کاربر با سامانه­های مدیریتی آموزش، دروس انتخابی دانشجو و نمرات دانشجویان ذخیره می­گردد. این داده­ها حاوی اطلاعات با ارزشی برای مطا...