× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عبدالرضا سبحانی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب abdsobhani@gmail.com

[ 1 ] - بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مؤلفه‌های سیالی، انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط

  زمینه: بسیاری از پژوهشگران آموزش فلسفه را یکیازابزارهایاصلیپرورشمهارت‌هایتفکر انتقادی و خلاق در کودکان می‌دانند. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مؤلفه‌های سیالی، انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط در دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس منطقه 5 شهر تهران بود. روش: برای انجام پژوهش از روش پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به همین منظور، از بین د...

[ 2 ] - گسست نظام دانشگاهی از فرآیند تربیت‌معلم: ضرورت پیوند نظریه‌و‌عمل

پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابعاد و مضامین مشارکت نظام دانشگاهی در فرآیند تربیت‌معلم کشور و طراحی الگوی مشارکت در عرصة نظریه‌و‌عمل، به اجرا درآمد. در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و رویکردی اکتشافی، به تحلیل مضامین مصاحبه‌های انجام‌شده با 15 نفر از صاحب‌نظران و متخصصان و اعضای هیئت‌علمی جامعة علوم تربیتی و تربیت‌معلم ایران، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده بودند، مبادرت شد. داده‌های...

[ 3 ] - ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری های نوظهوردر هوشمندسازی مدارس: مطالعه کیفی

این تحقیق به روش کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین منظور محقق با 26 نفر از صاحب نظران و متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و رایانش ابری که به شیوه هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند، مصاحبه کرد. متن مصاحبه ها در نرم افزار MAXQDA10 ، بارگذاری و سپس کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار انجام شد. سپس در ادامه، با کشف ارتباط بین مقوله های محوری، و بعد با انجام کدگذاری گزینشی و ...