× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

غلامرضا‌ هاشم زاده خوراسگانی

دانشیارگروه مدیریت، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

[ 1 ] - تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره‌وری سبز(مورد مطالعه: شرکت صنایع ریخته گری ایران)

هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ مدیریت کیفیت جامع ﺑﺮ بهره وری سبز است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده های سرپرستان، کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریخته گری ایران در ﺳﺎل 1394 به ﺗﻌﺪاد 115 ﻧﻔﺮ انتخاب گردید. ﺑﺮاﺳﺎس فرمول کوکران حجم نمونه لازم جهت بررسی این پژوهش، 88 نمونه بوده که تعداد 90 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. جدول کرجسی ...

[ 2 ] - نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری

شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق به کارگیری بهره ور از منابع سازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت رقابتی دست یابند. مهم است که بدانیم عملکرد تجاری سازی فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، چقدر می تواند تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‌ نوپا با در ن...

[ 3 ] - ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

از آن جایی که خلق مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان نوپا در گرو حفظ و تقویت تجاری سازی فناوری است، هسته اصلی توجه مدیران کسب و کارهای نوپا ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری و ارزیابی آن در 50 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک FBWM پرداخته شده است...

[ 4 ] - ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده ازفناوری های نوظهوردر هوشمندسازی مدارس: مطالعه کیفی

این تحقیق به روش کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین منظور محقق با 26 نفر از صاحب نظران و متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و رایانش ابری که به شیوه هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند، مصاحبه کرد. متن مصاحبه ها در نرم افزار MAXQDA10 ، بارگذاری و سپس کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار انجام شد. سپس در ادامه، با کشف ارتباط بین مقوله های محوری، و بعد با انجام کدگذاری گزینشی و ...

[ 5 ] - مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

کشورهای اسلامی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری‌های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته‌اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و بررسی در حوزه مورد...

[ 6 ] - مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران

هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش  براساس ارزش‌ها و آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران و ارائه مدل مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی برای سازمان‌های دولتی بود. هر جامعه‌ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظه تاریخی، فرهنگی و به طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن باشد. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با ...

[ 7 ] - Parameters Affecting Electricity Generation by a Photovoltaic Direct Current Micro-grid Connected to Electricity Network

Paying attention to the increasing concerns of global warming, environmental crisis and energy, International research and Development has extended to sustainable energy systems.In this research,Applied method for optimizing the installation space of photovoltaic system Due to the limited space in the buildings of the country's cities, As the effect of the shadow on the efficiency of the panel,...