ارائه مدل سیستم دینامیکی عوامل موثر بر همسویی کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات چابک

نویسندگان

  • الهه بیگدلی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
  • محمدرضا معتدل گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف این مقاله ارائه مدلی پویا مبتنی بر روابط علت‌و‌معلولی در میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر همسویی کسب‌و‌کار- فناوری‌اطلاعات در کسب‌و‌کارهای چابک با استفاده از رویکرد مدل‌سازی پویایی‌های سیستم است. رویکرد قابلیت‌های پویا (DCV) بعنوان یک چارچوب نظری و مدیریتی تأثیرگذار در پژوهش‌های مدرن سیستم‌های اطلاعات و چابکی شناخته شده است. در این راستا، ما یک مفهوم‌سازی از قابلیت‌های پویا را در قالب یک مدل همسویی پیشنهاد می‌کنیم. بر اساس قابلیت‌های پویا و رویکردهای همسویی در مدل هندرسون و ونکاترامان، همسویی فناوری‌اطلاعات بعنوان فرایند بازنگری منابع IT، منابع سازمانی، توانایی‌ها و قابلیت‌های شرکت طراحی شده است. برای بررسی مهم‌ترین عوامل چابکی و همسویی، داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ها که توسط 100 خبره تکمیل شده بود، جمع‌آوری گردید و با نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه‌و‌تحلیل شد. روابط علت‌و‌معلولی عوامل مورد مطالعه و ضرایب تأثیر هر عامل با استفاده از روش دیمتل فازی و با نرم‌افزارهای MATLAB و EXCELL تجزیه‌و‌تحلیل شد. در نهایت، مدل سیستم دینامیکی توسط نرم‌افزار VENSIM طراحی گردید. بر اساس نتایج، تنها "قابلیت یادگیری فناوری‌اطلاعات" مهم‌ترین عامل علی است که بیشترین تأثیر را بر دیگر عوامل دارد. "قابلیت پاسخگویی کسب‌و‌کار" بیشترین تأثیر را از سیستم می‌پذیرد و "قابلیت یادگیری کسب‌و‌کار" در رتبه بعدی قرار دارد. این مطالعه بر پایه توسعه مؤثر فناوری‌اطلاعات در جهت توسعه قابلیت‌های فناوری‌اطلاعات کارآمد برای دستیابی به چابکی بیشتر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارائه شده است که فر آیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند . نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازم ان های پیشرو باید داشته باشند . استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجدداً بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین نیازهای مشتریان تمرکز کنند. موفقیت ...

متن کامل

شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

یکی از منازعاتی که از گذشته تا کنون بین سازمان و کارکنان وجود داشته ، چگونگی تلفیق و همسویی بین اهداف فردی کارکنان و سازمان است. زیرا در صورت عدم همسویی ، سازمان در تحقق اهدافش با مشکل مواجه شده و اثربخشی آن به حداقل می رسد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی با محوریت نهج البلاغه است که در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های ا...

متن کامل

شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری

رسیدن به اهداف در هر کنش اجتماعی موجب اثربخش شدن آن کنش می گردد. آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی نیز کنشی اجتماعی می باشد. در راه رسیدن به اهداف دوره های آموزشی ضمن خدمت بطور یقین عواملی تاثیرگذار بوده که شناخت آنان در درجه اول و از بین بردن موانع از سوی دیگر می تواند موجب اثربخش تر شدن این دوره ها شود. بنابراین این تحقیق قصد دارد ابتدا این دسته از عوامل را ...

متن کامل

ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس)

مسأله اصلی در این تحقیق، بررسی عوامل موثر  بر رفتارهای حافظ محیط زیست گردشگران خارجی بوده است. محیط ‏زیست یکی ازاصلی‏ترین و مهمترین نگرانی‏ها و دغدغه‏های جوامع بشری در چند دهه گذشته تا کنون بوده است. از این رو در سال‏های اخیر توجه زیادی به  مشکلات محیط‏ زیست شده است. در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست با استفاده از مدل علی،  به کمک نرم افزار لیزرل مورد ارزیابی قرار گرفته است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 4

صفحات  147- 175

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023