ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

نویسندگان

  • بهرام خیری استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • نغمه نوبندگانی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، (گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده مقاله:

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی در حوزه کالاهای مصرفی استفاده کرد هاند، در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی از شرکت هم بر کیفیت ادراک شده از محصولات و هم بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر، تأثیر می گذارد که این دو عامل در نهایت تأثیر مستقیم بر گرایش به تعمیم نام تجاری دارند. همچنین کیفیت ادراک شده از محصولات بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر تأثیرگذار م یباشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان

هدف نهایی از فرایند بازاریابی ایجاد روابط قوی با مشتریان وفادار و تبدیل مشتریان بی­تفاوت به مشتریان وفادار است. بنابراین تصویر­ذهنی نام و نشان تجاری نقش موثری را بازی می­کند. روابط اثرگذار و ایجاد شهرت در میان عموم به طور مثبتی برروی مشتریان اثرگذار است که می­توان از طریق فعالیت­های روابط عمومی باعث شد آن­ها به سمت شرکتی که تصویر­ ذهنی مطلوبی از آن دریافت کرده­اند کشیده شوند. بنابراین سوال اصلی...

متن کامل

تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید

امروزه شرکت ها در جهت به کارگیری منابع به منظور توسعه نام و نشان تجاری سرمایه گذاری هایزیادی انجام می دهند. در این راستا، شرکت های بسیاری از راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری استفادهمی کنند. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصولات جدیدیکه از راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری استفاده می کنند، و در آن عکس العمل مصرف کنندگان نسبتبه 21 محصول جدید فرضی که از چهار نام و نشان تجاری...

متن کامل

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (موردکاوی: شرکت ایران خودرودیزل- مینی بوس کروز)

ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص کلیدی، بیانگر میزان موفقیت یک نام و نشان تجاری می‌باشد. اعتقاد بر این است که پایش نام و نشان تجاری یک مرحله مهم و حساس در ‌مدیریت نام و نشان تجاری است. خاستگاه نام و نشان تجاری متغیر دیگری می‌باشد که بر ادراک مشتری از برندهای آن کشور خاص به عنوان کشوری که آن کالا در آن تولید شده است، تاثیر می‌گذارد. به دلایل گوناگون، برندهای یک کشور در دسترس مصرف‌کنند...

متن کامل

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان

هدف نهایی از فرایند بازاریابی ایجاد روابط قوی با مشتریان وفادار و تبدیل مشتریان بی­تفاوت به مشتریان وفادار است. بنابراین تصویر­ذهنی نام و نشان تجاری نقش موثری را بازی می­کند. روابط اثرگذار و ایجاد شهرت در میان عموم به طور مثبتی برروی مشتریان اثرگذار است که می­توان از طریق فعالیت­های روابط عمومی باعث شد آن­ها به سمت شرکتی که تصویر­ ذهنی مطلوبی از آن دریافت کرده­اند کشیده شوند. بنابراین سوال اصلی...

متن کامل

تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی (پیمایشی در: شرکت های تک ماکارون و پگاه)

توسعه نام تجاری احتمال موفقیت محصولات جدید را افزایش می‌دهد، ضمن آن از خطرات ناشی از کم رنگ شدن تصویر ذهنی از نام تجاری هم می‌کاهد. این مقاله به تجزیه و تحلیل تأثیر توسعه‌ نام تجاری بر تصویر ذهنی می‌پردازد. مدلی که برای این تجزیه و تحلیل به کار رفته شامل شش متغیر است که عبارتند از: تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، تطبیق طبقه کالا، تطبیق تصویر ذهنی، تصویر ذهنی نهایی از نام ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 6

صفحات  73- 90

تاریخ انتشار 2009-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023