ارزیابی زنده مانی و خواص بافتی و کیفی پنیر فراپالایش فراسودمند حاوی سویه های Lactobacillus acidophilus و Bifidobacterium lactis

نویسندگان

  • رضوان پوراحمد عضو هیئت علمی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد ورامین
  • هادی قائمی کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تبریز، ایران
چکیده مقاله:

در این پژوهش قابلیت تولید و ویژگی‌های میکروبی و کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش فراسودمند حاوی سویه‌های Lactobacillus acidophilus و Bifidobacterium lactis بررسی شد. به منظور ارزیابی قابلیت زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک و بررسی خصوصیات کیفی، پنیر های تولید شده به مدت 60 روز در دمای 6 درجه سانتیگراد نگهداری شد و ویژگیهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ویژگی های بافتی با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر بافت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در روز اول تولید تعداد گونه پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus در تیمار LP 023/8 لگاریتم واحد کلنی در گرم بود که پس از 45روز نگهداری به 11/6 لگاریتم واحد کلنی در گرم رسید، در حالی که در تیمار BP تعداد بیفیدوباکتریوم ها از میزان اولیه log cfu/gr 01/8 در روز تولید به میزان log cfu/gr 08/6 در روز 45 رسید. در تمامی نمونه ها در طول رسیدن pH کاهش و درصد نمک، اسیدیته افزایش نشان داد اما درصد چربی و ماده خشک تغییرات معنی داری (05/0 P >) نداشتند. ارزیابی رئولوژیکی نمونه ها نیز حاکی از کاهش سختی پنیرها در پایان دوره رسیدن بود . در تمامی نمونه‌ها تعداد باکتری های زنده تا روز 45 نگهداری بیش از مقدار توصیه شده لازم برای ایجاد اثرات مفید در سلامتی انسان به‌عنوان فراورده پروبیوتیک بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی زنده مانی و خواص بافتی و کیفی پنیر فراپالایش فراسودمند حاوی سویه های lactobacillus acidophilus و bifidobacterium lactis

در این پژوهش قابلیت تولید و ویژگی های میکروبی و کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش فراسودمند حاوی سویه های lactobacillus acidophilus و bifidobacterium lactis بررسی شد. به منظور ارزیابی قابلیت زنده مانی باکتری های پروبیوتیک و بررسی خصوصیات کیفی، پنیر های تولید شده به مدت 60 روز در دمای 6 درجه سانتیگراد نگهداری شد و ویژگیهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ویژگی های بافتی با استفاده از دستگاه تحلیل گر بافت...

متن کامل

اثر اینولین و لاکتولوز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک

مقدمه :مصرف محصولات سین بیوتیک (حضور همزمان پروبیوتیک و پری بیوتیک ها در فرآورده) اثرات مفیدی برای انسان دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اینولین و لاکتولوز بر ویژگی های پنیر فتای فراپالایش پروبیوتیک بوده است. مواد و روش درصد به صورت منفرد و مخلوط دوتایی مورد 2 ها: در این بررسی ترکیبات پری بیوتیک شامل اینولین و لاکتولوز به میزان استفاده قرار گرفتند و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی برای تو...

متن کامل

Microencapsulation of Bifidobacterium animalis subsp. lactis and Lactobacillus acidophilus in cocoa butter using spray chilling technology

In the present study, the cells of Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BI-01) and Lactobacillus acidophilus (LAC-04) were encapsulated in cocoa butter using spray-chilling technology. Survival assays were conducted to evaluate the resistance of the probiotics to the spray-chilling process, their resistance to the simulated gastric and intestinal fluids (SGF and SIF), and their stability dur...

متن کامل

Growth enhancement of Bifidobacterium lactis Bo and Lactobacillus acidophilus Ki by milk hydrolyzates.

The determination of the best conditions of preparation of a (tentatively) probiotic starter culture that might be suitable for cheese making composed solely of Bifidobacterium lactis Bo and Lactobacillus acidophilus Ki is critical if a consistently reliable acid production is to be achieved, especially because bifidobacteria have stringent requirements for growth. Therefore, we determined whet...

متن کامل

Stability of Free and Immobilized Lactobacillus Acidophilus and Bifidobacterium Lactis in Acidified Milk and of Immobilized B. Lactis in Yoghurt

This study evaluated the stability of Bifidobacterium lactis (Bb-12) and of Lactobacillus acidophilus (La05) both free and immobilized in calcium alginate, in milk and in acidified milk (pH 5.0, 4.4 and 3.8). The stability of immobilized B. lactis in yoghurt (fermented to pH 4.2), during 28 days of refrigerated storage was also evaluated. The efficiency of two culture media (modified MRS agar a...

متن کامل

Enhancement of natural and acquired immunity by Lactobacillus rhamnosus (HN001), Lactobacillus acidophilus (HN017) and Bifidobacterium lactis (HN019).

Consumption of lactic acid bacteria (LAB) has been suggested to confer a range of health benefits including stimulation of the immune system and increased resistance to malignancy and infectious illness. In the present study, the effects of feeding Lactobacillus rhamnosus (HN001, DR20), Lactobacillus acidophilus (HN017) and Bifidobacterium lactis (HN019, DR10) on in vivo and in vitro indices of...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  53- 64

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023