× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی غلظت ترکیبات شبه استروژنی 4-نونیل‌فنل و اکتیل‌فنل در رسوبات سطحی رودخانه‌های جنوب و جنوب شرق دریای خزر در استان مازندران

نویسندگان

  • علیرضا ریاحی بختیاری استاد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نعمت اله کمکی دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ترکیبات شبه استروژنی به‌علت ایجاد اثرات منفی در انسان و حیوانات بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ترکیبات در غلظت‌های کم نیز باعث ایجاد اثرات منفی می‌شوند و همچنین قادرند در طول زنجیره غذایی منتقل شوند، لذا نگرانی زیادی در ارتباط با حضور این آلاینده‌ها در آبهای ساحلی دریای خزر وجود دارد. به‌منظور بررسی غلظت ترکیبات 4- نونیل‌‌فنل و اکتیل‌فنل، نمونه‌های رسوب سطحی از 25 رودخانه منتهی به دریای خزر در استان مازندران برداشت شد. پس از انجام مراحل آماده سازی (خشک کردن، استخراج و کروماتوگرافی ستونی)، نمونه‌ها به دستگاه گاز کروماتوگرافی با طیف‌سنج جرمی (GC-MS) تزریق شد. میانگین غلظت ترکیبات 4- نونیل‌فنل و اکتیل‌فنل به‌ترتیب در محدوه بین 43/144 تا ng/gdw 31/4681 برای 4- نونیل‌فنل و 26/7 تا ng/gdw 52/1281 برای اکتیل‌فنل برآورد شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ایستگاه‌های واقع در مناطق پرجمعیت و شهری نسبت به ایستگاه‌هایی که در مناطق کم جمعیت و روستایی واقع شده‌اند غلظت بیشتری را نشان دادند. همچنین بین غلظت این ترکیبات و TOC ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. لذا تغییرات غلظت این ترکیبات تابعی از تغییرات غلظت TOC در رسوبات نیست. بنابراین انتظار می‌رود ورود فاضلاب تصفیه نشده، عامل کنترل توزیع این ترکیبات در آب‌ رودخانه‌ها باشد. به‌طور کلی نتایج این پژوهش، به ضرورت تداوم بهبود سیستم‌های تصفیه فاضلاب در استان مازندران اشاره دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and purpose: Today, environmental pollution, especially pollution of aquatic ecosystems, humans and other organisms are faced with serious problems. Endocrine disrupting chemicals are one group of chemical compounds that are important because of their significant adverse effects in humans and animals. Therefore, this study aimed to determine the concentration of 4-Nonylphenol, Bisphe...

سابقه و هدف: امروزه آلودگی محیط زیست به خصوص آلودگی اکوسیستم های آبی جوامع انسانی و سایر موجودات زنده را درگیر مشکلات جدی نموده است. ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز یا ترکیبات شبه استروژنی به علت ایجاد اثرات منفی در انسان و حیوانات (ماهیان و دوزیستان) امروزه بسیار شایان توجه اند. این مطالعه به منظور تعیین غلظت ترکیبات 4- نونیل فنل، اوکتیل فنل و بیس فنل آ در رسوبات سطحی 4 منطقه ساحلی (کیاشهر، ان...

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات حوضه های آبی مثل رودخانه ها ، مصب و بستر دریا ، می تواند یک گام موثر برای پیدا کردن منشا و ارزیابی مدل توزیع آلاینده های زیست محیطی در منطقه باشد. رسوبات محل نها یی تجمع فلزات سنگین در محیط آبی هستند، اما تحت شر ایطی میتوانند خود به عنوان منبع آلودگی در آب عمل کنند ورود فلزات سنگین ازجمله آرسنیک به منابع آبی از طرق مختلف، باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمویت، سرطان زایی و...

© نشریه علمی ـ پژوهشی اقیانوس‌شناسی 1394، تمامی حقوق این اثر متعلق به نشریه اقیانوس‌شناسی است. چکیده در این تحقیق، غلظت فلزات سنگین جیوه، آرسنیک، کادمیوم، نیکل، وانادیوم، سرب و روی در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان در جنوب دریای خزر مطالعه گردید. بدین‌منظور تعداد 12 ایستگاه در سواحل سیسنگان انتخاب و نمونه‌برداری از رسوبات سطحی در دی ماه 1391 به‌وسیله قایق صیادی با استفاده از گرب و از سه نقطه در ...

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچة دنیا به دلیل دارا بودن خط ساحلی بسیار طویل و وجود مناطق جمعیتی، شهری، صنعتی و کشاورزی بسیار در مجاورت خود، همواره از منظر زیست‌محیطی تحت فشارها و تهدیدات شدیدی قرار داشته است. با توجه به وجود منابع آلودگی متعدد و آثار نامطلوب آلاینده‌ها بر کیفیت زندگی و حیات گونه‌های آبزی ساکن دریا و سلامتی حاشیه‌نشینان و بهره‌برداران این دریا، بررسی وضعیت آلودگی رسوبات به عن...

هدف از این مقاله، سنجش غلظت فلزات نیکل، وانادیوم، مولیبدن، مس، آهن، سرب وکروم در رسوبات 5 ایستگاه در سواحل استان گیلان است. از هر ایستگاه 3 نمونه رسوب ترکیبی در پاییز 1391 برداشت گردید و پس از آماده سازی اولیه و هضم نمونه ها، غلظت عناصر توسط دستگاهICP  اندازه گیری شد. الگوی تجمع فلزات به صورت V > Cr > Ni > Cu > Pb > Fe > Mo بود و همبستگی بالا بین فلزات مشاهده شد. بیشترین غلظت وانادیوم و کروم در...