× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علیرضا بختیاری

دانشگاه تربیت مدرس دکتری

[ 1 ] - الگوی توزیع و منشاء هیدروکربن‌های نفتی در رسوبات عمقی ساحل جنوب غربی دریای خزر (کیاشهر)

ددر این مطالعه، غلظت ترکیبات آلیفاتیک و شناساگرهای زیستی هوپان و استران در رسوبات عمقی ساحل کیاشهر از عمق 20 متری واقع در جنوب غربی دریای خزر به منظور تعیین منشا و پراکنش هیدروکربنهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها پس از استخراج با استفاده از سوکسله و سپس دو مرحله کروماتوگرافی ستونی بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) ترکیبات آلکان‌های نرمال، هوپان و استران در آن‌ها شناسا...

[ 2 ] - شناسایی منشأ هیدروکربن‌های نفتی به رسوبات سطحی جنگل‌های مانگرو تنگۀ خوران- خلیج‌فارس

خلیج‌فارس یکی از بدنه‌های مهم آبی در دنیاست که در منطقۀ فلات قاره قرار دارد. این منطقه از نظر تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌‌ شدت توسعه یافته است. از این رو اکوسیستم‌های منطقۀ خلیج‌‌فارس از قبیل جنگل‌‌های مانگرو و آب‌‌سنگ‌‌های مرجانی همواره در معرض آلودگی ناشی از ریزش‌‌های نفتی قرار دارند. جنگل‌ها‌‌ی مانگرو به علت خصوصیات طبیعی ویژه، در میان محیط‌ها‌‌ی ساحلی بیشترین حساسیت را در براب...

[ 3 ] - Integrated river quality management by CCME WQI as an effective tool to characterize surface water source pollution (Case study: Karun River, Iran)

Evaluation of surface water quality is a complex process undertakingmultiple parameters. Converting great amount of parameters into a simpler expressionand enabling easy interpretation of data are the main purposes of water quality indices.The main aim of this study is to plan effective water resources management system forKarun River by combination of CCMEWQI and Geographic Information System ...

[ 4 ] - Integrated river quality management by CCME WQI as an effective tool to characterize surface water source pollution (Case study: Karun River, Iran)

Evaluation of surface water quality is a complex process undertakingmultiple parameters. Converting great amount of parameters into a simpler expressionand enabling easy interpretation of data are the main purposes of water quality indices.The main aim of this study is to plan effective water resources management system forKarun River by combination of CCMEWQI and Geographic Information System ...

[ 5 ] - بررسی میزان فلزات کادمیوم، نیکل، وانادیوم و روی در بافت های مختلف فیل ماهی و ازون برون و ریسک ناشی از مصرف بافت عضلانی آن ها مربوط به حوضه جنوبی دریای خزر

Background and purpose: High concentrations of heavy metals have always been a major cause of contamination in aquatic ecosystem. Sturgeons are important sources of food and income throughout the world. In this study, concentrations of Cadmium, Vanadium, Nickel and Zinc (Cd, Ni, V and Zn) were examined in edible and inedible tissues of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) and beluga (Huso hu...

[ 6 ] - Mercury Concentration in Muscle and Liver of Pike (Esox lucius) Collected from Anzali International Wetland, Iran

Background: Mercury (Hg) is a major environmental contaminant due to its global ubiquity, tendency to bioaccumulate, and toxicity in wildlife. Mercury accumulation in wetlands threatens critical breeding and foraging habitats of many fish and wildlife species. In this study, mercury concentrations were detected in different tissues of pike. Methods: To achieve these purposes, 58 pikes (Esox l...

[ 7 ] - کاربرد همزمان ترکیبات PAH و آلکان‌های نرمال در تعیین منشا و سمیت هیدروکربن‌ها در رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAH)‌ و آلکان‌های نرمال، گروه بزرگی از آلاینده‌های پایدار محیطی را تشکیل می‌دهند. ‌در این مطالعه به‌منظور بررسی پراکنش و منشاء ترکیبات PAH و آلکان‌های نرمال در رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر و مقایسه آن‌ها با استاندارهای موجود، تعداد 18 نمونه رسوب سطحی از 2 نیم...

[ 8 ] - مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران)

تغییرات کیفیت آب، رویکرد مناسبی برای پایش آلودگی‌های غیر نقطه‌ای است. در مطالعه حاضر، اطلاعات کیفیت آب 81 ایستگاه آبسنجی واقع بر رودخانه‌های استان مازندران در خلال سال‌های 1391 و 1392 مورد بررسی قرار گرفت. مرز زیر حوضه‌های بالادست ایستگاه‌ها ترسیم شد و سنجه‌های سیمای سرزمین در دو سطح کلاس و سیما برای زیر حوضه‌های موجود استخراج شدند. از تحلیل مولفه‌های اصلی برای تعیین پارامترهای کیفیت آب و از رگ...

[ 9 ] - هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریای خزر، شهرستان انزلی: ارزیابی سمیت و شناسایی منشأ

در سال‌های اخیر، سواحل دریای خزر متحمل فشارهای شدید انسانی به‌ویژه به‌علت ورود آلاینده‌های نفتی ناشی از فعالیت‌های استخراجی و پالایش نفت و تخلیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی شده و دچار خسارات جدی شده است. هدف از این مطالعه، تعیین منشأ و سطوح یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های نفتی، یعنی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در سواحل جنوبی دریای خزر (شهرستان انزلی) و مقایسه آن با استاندارد‌های موجود، به‌من...

[ 10 ] - بررسی غلظت فلزات در رسوبات سطحی دریای خزر در امتداد نیم‌خط‌های کپورچال، بندرانزلی و کیاشهر

در این مطالعه به‌منظور بررسی پراکنش و تعیین منشاء فلزات سرب، مس، روی، نیکل، کروم و وانادیم در رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر، نمونه‌برداری از رسوبات سطحی سه نیم خط کپورچال، بندرانزلی و کیاشهر در خرداد ماه 1391 انجام شد. غلظت فلزات توسط دستگاه ICP-OES تعیین شد. منشاء فلزات در منطقه طبیعی و ناشی از فرسایش خاک و سنگ‌های حوضه آبریز رودخانه‌های ورودی به دریا به‌دست آمد. میانگین غلظت کلی فلزات...

[ 11 ] - تعیین منشأ هیدروکربن‌ها در رسوبات سطحی جنگل‌های مانگروی بندرخمیر

خلیج‌فارس یکی از بدنه‌های مهم آبی دنیاست که از نظر تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌شدت توسعه پیدا کرده است. با توجه به اینکه هیدروکربن‌ها ممکن است سبب اثرات متنوعی بر روی زندگی آبی و کنارآبی شوند؛ مدت طولانی است که پایش هیدروکربن‌ها در رسوبات مطرح شده است. در مطالعه حاضر میزان و منشأ هیدروکربن‌های آلیفاتیک و آروماتیک در هفت نمونه رسوب سطحی جمع‌آوری شده از جنگل‌های مانگروی بندرخمیر مور...

[ 12 ] - بررسی میزان فلزات مس، روی و کروم در خاک های محل دفن زباله های شهری و خاکستر زباله های بیمارستانی شهرکرد

Background and Objectives: one of the most important environmental concerns is heavy metals emissions from human activities to natural ecosystems, particularly transfer to soil. The aims of this study were measured the concentrations of Cu, Zn and Cr in landfill soil and hospital waste ash of Shahrekord municipal solid waste landfill. Materials and Methods: Soil samples were collected from thre...

[ 13 ] - ارزیابی غلظت ترکیبات شبه استروژنی 4-نونیل‌فنل و اکتیل‌فنل در رسوبات سطحی رودخانه‌های جنوب و جنوب شرق دریای خزر در استان مازندران

ترکیبات شبه استروژنی به‌علت ایجاد اثرات منفی در انسان و حیوانات بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ترکیبات در غلظت‌های کم نیز باعث ایجاد اثرات منفی می‌شوند و همچنین قادرند در طول زنجیره غذایی منتقل شوند، لذا نگرانی زیادی در ارتباط با حضور این آلاینده‌ها در آبهای ساحلی دریای خزر وجود دارد. به‌منظور بررسی غلظت ترکیبات 4- نونیل‌‌فنل و اکتیل‌فنل، نمونه‌های رسوب سطحی از 25 رودخانه منتهی به ...