ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC)

نویسندگان

  • عباس خمسه گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
  • فریدون اوحدی گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
  • محسن پیری گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

به جهت استفاده حداکثری از مزایای رقابتی و تولید منطبق با استانداردهای تعریف شده در صنایع با فناوری سطح بالا[1]، می بایست توجه ویژه بر کنترل کیفیت محصولات داشته و عوامل موثر بر فرآیند کنترل کیفیت در این شرکت ها براساس درجه اهمیت آن با تکنیک های مهندسی اولویت بندی گردد. لذا این مقاله به بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالای صنایع توربینی در شرکت توربوکمپرسور نفت آسیا پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش، از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی و از نوع مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 56 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، مدیریت کیفیت و تولید شرکت OTEC می باشند.  همچنین خبرگان این پژوهش شامل هفت نفر از متخصصین و اساتید صنعت و دانشگاه در زمینه مدیریت فناوری و مدیریت کیفیت می باشند. جهت اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت OTEC از مدل های تصمیم گیری چند معیاره  ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision استفاده شده و در خصوص شناسایی وضعیت شرکت از روش آمار توصیفی و از نرم افزار Excel استفاده گردید. پایایی پرسشنامه اصلی پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS با عدد 0.787 مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل محتوا و نظرات خبرگان مربوطه استفاده گردید. اولویت بندی عوامل با نظر خبرگان و استفاده از تکنیک ANP به ترتیب شامل: عوامل مدیریتی، فناورانه، فنی و مهندسی، سیستمی، استراتژیک، فردی و فرهنگی می باشد و نتایج حاصل از آمار توصیفی  و نمودار رادار حاکی از فاصله وضعیت موجود عوامل با وضع مطلوب است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی کنترل کیفیت محصولات هایتک در صنایع توربینی مطالعه موردی: شرکت مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا

   از مهم ترین و حساس ترین نوع کنترل کیفیت صنایع تولیدی، کنترل کیفیت صنایع هایتک  می‌باشد. صنایع توربینی با توجه به تنوع، فناوری های پیچیده، نیاز به امکانات و ماشین‌آلات ساخت پیچیده، مواد مصرفی گرانقیمت و خاص، بهره‌گیری از مهندسین و کارشناسان علمی و باتجربه و نیاز به دانش فنی جدید، جزو صنایع هایتک محسوب می گردد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی در ر...

متن کامل

طراحی الگوی کنترل کیفیت محصولات هایتک در صنایع توربینی مطالعه موردی: شرکت مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا

   از مهم ترین و حساس ترین نوع کنترل کیفیت صنایع تولیدی، کنترل کیفیت صنایع هایتک  می‌باشد. صنایع توربینی با توجه به تنوع، فناوری های پیچیده، نیاز به امکانات و ماشین‌آلات ساخت پیچیده، مواد مصرفی گرانقیمت و خاص، بهره‌گیری از مهندسین و کارشناسان علمی و باتجربه و نیاز به دانش فنی جدید، جزو صنایع هایتک محسوب می گردد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی در ر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی ( مطالعه موردی : شرکت کشت و صنعت گلستان)

با توجه به اهمیت موضوع تجارى سازى و موانع موجود در تجارى سازى محصولات نانوتکنولوژی، تاکید بیشتر بر فرآیند تجارى سازى در صنایع کشورمان امرى لازم مى باشد. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در شرکت کشت و صنعت گلستان می باشد تا بتواند راه گشای طراحی الگوی تجاری سازی محصولات نانوتکنولوژی در صنایع غذایی گردد. لذا پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از نظر روش، ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره زمستان

صفحات  6- 16

تاریخ انتشار 2017-03-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023