ارزیابی کارایی روش نیمه کمّی مدل AquaCrop برای پیش‌بینی رشد تربچه با سطوح مختلف کود نیتروژن

نویسندگان

  • علی رحیمی خوب استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • مصطفی عرب استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • پریسا عطایی داتشجوی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
چکیده مقاله:

در این پژوهش کارایی روش نیمه کمی(Semi-quantitative)  در مدل شبیه‌سازی رشد گیاه(AquaCrop)  برای پیش‌بینی زیست‌توده و پوشش گیاهی تحت مدیریت‌های مختلف کود نیتروژن از طریق مقایسه پارامترهای شبیه‌سازی‌شده با نتایج اندازه‌گیری در گلخانه ارزیابی گردید. گیاه تربچه رقم چریبل (cherrybel) طی دو دوره (بهمن ماه 1396 و فروردین 1397) در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بدون تنش آبی و حرارتی کشت شد. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی تحت تیمارهای مختلف کودی صفر به عنوان شاهد (N0)، 50(N1) ، 100(N2)، 150 (N3)، 200 (N4)، 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار(N5) ، به صورت اوره با سه تکرار انجام شد. داده­های تیمار N0 و N3 در کشت اول برای واسنجی­ و سایر داده­ها برای صحت­سنجی مدل استفاده گردید. برای ارزیابی عملکرد مدل از شاخص‌های آماری ریشه میانگین مربعات خطای نسبی (RRMSE)، ضریب تعیین (R2) و متوسط خطای اریب (MBE) استفاده شد. در مرحله واسنجی مقدار این پارامترها در شبیه­سازی زیست‌توده به ترتیب برابر%12/11، 973/0، 032/0 تن در هکتار برای N0 و %32/10، 975/0 و 002/0- تن در هکتار برای N3 و در شبیه­سازی پوشش گیاهی به ترتیب%93/15، 884/0 و %30/4 برای N0 و % 84/12، 916/0 و %94/5 برای N3 به دست آمد. همچنین در مرحله صحت­سنجی محدوده تغییرات این مقادیر در پیش‌بینی زیست‌توده به ترتیب برابر % 7/25-7/13، 988/0-923/0 و 118/0-110/0- تن در هکتار و در پیش‌بینی پوشش گیاهی به ترتیب % 4/25-19، 867/0-768/0 و % 8/10-7/5 به دست آمد. بر اساس نتایج، مدل AquaCrop، زیست‌توده و پوشش گیاهی را تحت سطوح مختلف کود نیتروژن با دقت بالایی در طول دوره رشد گیاه شبیه‌سازی نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ریحان در مدل AquaCrop تحت تنش‌های مختلف کود نیتروژن

پارامترهای به‌کار رفته در مدل­های شبیه­ساز تحت شرایط مختلف مدیریتی و زیست‌محیطی مقادیر متفاوتی به خود اختصاص می­دهند. تحلیل حساسیت به عنوان یک رویکرد مؤثر برای تشخیص اثرگذارترین پارامترها در روند مدل­سازی و بررسی عدم قطعیت خروجی مدل­ها شناخته شده است. در این پژوهش حساسیت پارامترهای رشد مدل AquaCrop برای گیاه ریحان تحت تنش­های مختلف کود نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در گلخان...

متن کامل

ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

چکیده سابقه و هدف: همبستگی نزدیکی بین مقدار تشعشع دریافتی توسط گیاه و رشد آن وجود دارد. کارایی دریافت و جذب تشعشع خورشیدی تا حد زیادی تابع شاخص سطح برگ، ضریب خاموشی نور و همچنین کارایی مصرف نور می‌باشد. به منظور بررسی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ در سطوح مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان طی سال‌ زراعی 93-1392انجام شد. مواد و روش‌ها: آ...

متن کامل

ارزیابی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

چکیده سابقه و هدف: همبستگی نزدیکی بین مقدار تشعشع دریافتی توسط گیاه و رشد آن وجود دارد. کارایی دریافت و جذب تشعشع خورشیدی تا حد زیادی تابع شاخص سطح برگ، ضریب خاموشی نور و همچنین کارایی مصرف نور می باشد. به منظور بررسی ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در ارقام مختلف گلرنگ در سطوح مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان طی سال زراعی 93-1392انجام شد. مواد و روش ها: آزم...

متن کامل

شبیه‌سازی رشد ذرت تحت مدیریت‌های مختلف آب و نیتروژن با مدل AquaCrop

در این مطالعه کارایی مدل شبیه‏سازی رشد گیاه AquaCrop در پیش‏بینی عملکرد دانه، رشد مادة خشک، و پوشش گیاهی ذرت تحت مدیریت‏های مختلف عمق آبیاری و نیتروژن ارزیابی شد. آزمایش مزرعه‏ای با سه سطح نیتروژن‌ شامل 0 و 150 و 300 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار (به ترتیب N1 و N2 و N3) و چهار عمق آبیاری شامل 60، 80، 100، و 120 درصد تخلیة رطوبت خاک (به ترتیب I1، I2، I3، و I4) با سه تکرار طی دو سال و به صورت طرح بلوک...

متن کامل

شبیه‌سازی عملکرد جو در سطوح مختلف آبیاری با مدل AquaCrop

امروزه مدیریت بهینه آب آبیاری بسیار ضروری می­باشد و ابزارهای ارزشمندی به نام مدل‌های مدیریتی آبیاری این بهینه‌سازی را تسهیل کرده و بهبود بخشیدند. بدین‌منظور، در آزمایشی دو ساله 84-1383 و 85-1384به واسنجی مدل  AquaCropو بررسی دقت آن در شبیه­سازی شاخص‌های محصول جو در منطقه داراب پرداخته شد. واسنجی مدل از طریق مقایسه­ی نتایج حاصل از مطالعات صحرایی و شبیه‌سازی انجام شد. داده­های اندازه­گیری شده در ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

این آزمایش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار در چهار تکرار انجام شد. در این بررسی سه مقدار مختلف کود ورمی­کمپوست (10، 20 و30% حجم گلدان­ها) با چهار سطح کود ازت (0،50،100 و150 کیلوگرم در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر متقابل کود ورمی کمپوست و کود ازت در تمامی صفات به غیر از ارتفاع بوته، شاخص برداشت و درصد اسانس اختلاف معنی­داری وج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 50  شماره 6

صفحات  1553- 1567

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023