پریسا عطایی

داتشجوی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

[ 1 ] - ارزیابی کارایی روش نیمه کمّی مدل AquaCrop برای پیش‌بینی رشد تربچه با سطوح مختلف کود نیتروژن

در این پژوهش کارایی روش نیمه کمی(Semi-quantitative)  در مدل شبیه‌سازی رشد گیاه(AquaCrop)  برای پیش‌بینی زیست‌توده و پوشش گیاهی تحت مدیریت‌های مختلف کود نیتروژن از طریق مقایسه پارامترهای شبیه‌سازی‌شده با نتایج اندازه‌گیری در گلخانه ارزیابی گردید. گیاه تربچه رقم چریبل (cherrybel) طی دو دوره (بهمن ماه 1396 و فروردین 1397) در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بدون تنش آبی و حرارتی کشت شد. آزمایش...

نویسندگان همکار