افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده مدل­ها و اندازه‌گیری­شده در ایستگاه­های هیدرومتری استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل SALAS رواناب را در ایستگاه­ها بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده که علت برآورد بیشتر این مدل وزن­دهی بیشتر به بارش و وزن­دهی کمتر به سایر پارامترها است. درحالی‌که مدل WAPABA مقدار رواناب را با در نظر گرفتن وزن­های یکسان برای هریک از پارامترها با دقت بهتری شبیه‌سازی کرده ولی در ایستگاه قطعه چهار شبیه‌سازی مدل مناسب نبوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش دقت شبیه سازی رواناب با کاربرد مدل wapaba

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل wapaba و مقایسه کارایی آن با مدل salas در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (ce،rmse،r2و mae) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

متن کامل

کاربرد مدل نیمه‌توزیعی SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوضه حبله‌رود

 رواناب ناشی از ریزش نزولات جوی در اقلیم‌های نیمه‌خشک سیلاب‌های خطرناکی ایجاد می‌نماید. امروزه از روش‌های متعددی برای پیش‌بینی جریان آب ناشی از سیل برای مدیریت بحران استفاده می‌شود. جامع‌ترین مدل پیوسته و نیمه‌توزیعی در سطح حوزه آبخیز استفاده از مدل ارزیابی خاک و آب (SWAT) می­باشد. این مدل توانایی شبیه‌‌سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در مقیاس‌های زمانی مختلف روزانه، ماهانه و سالانه با استفاده از طی...

متن کامل

شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa

چکیده شبیه‌سازی جریان رواناب و رسوب از نقطه نظر درک بهتر مسائل هیدرولوژیکی، پیش‌بینی جریان، مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، سازه‌های کنترل سیل و ذخیره سیلاب اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این تحقیق شبیه‌سازی جریان رواناب و رسوب در حوزه آبخیز بهشت آباد و تعمیم نتایج آن به حوزه‌ی آبخیز آلج و محاسبه رواناب و رسوب این حوزه می‌باشد. در این تحقیق از مدل هیدرولوژیکی توزیعی- مکانی We...

متن کامل

شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه قره‌سو با استفاده از مدل SWAT

زمینه و هدف: شبیه‌سازی بارش–رواناب در بسیاری از مطالعات هیدرولوژی، از جمله بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه، پیش‌بینی سیلاب و برنامه‌ریزی منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدل SWAT[1] برای شبیه‌سازی انتقال جریان، رسوب و متغیرهای کیفی (فسفر و نیتروژن و ...) در حوضه‌های آبریز استفاده می‌گردد. مدل SWAT یک مدل سری زمانی توزیعی با  مبنای فیزیکی می‌باشد. این مدل قابلیت اتصال به GIS[2] را ...

متن کامل

بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب

تخمین نیاز آبی یکی از عوامل اساسی ایجاد خطا حین تهیه مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب است. روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد که هر کدام محدودیت‌ها و مزایایی دارند. اگر اطلاعات GIS مصرف مشترکان موجود نباشد، می‌توان از روش‌های معمول مانند تیسن یا روش توزیع نیاز آبی بر اساس طول لوله در تخمین نیاز آبی شبکه استفاده کرد و اگر این اطلاعات ناقص باشد، م...

متن کامل

نقش خصوصیات باران بر دقت تخمین رواناب مدل ‏SCS

برای برآورد روان­ آب در حوزه‌­های آبخیز، از روش­‌های گوناگونی استفاده می ­شود که در این میان، مدل سرویس حفاظت خاک (SCS) کاربردی جهانی یافته است، بنابراین با توجه به استفاده گسترده از مدل­ SCS  ارزیابی شرایط و خصوصیات متغیرهای ورودی به آن اهمیت زیادی در دقت برآورد مدل مزبور دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خصوصیات اصلی رگبار در دقت تخمین روان­‌آب مدل SCS، در حوزه­‌های آبخیز کسیلیان و درجزین انج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 1

صفحات  87- 94

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021