شهاب عراقی نژاد

دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

[ 1 ] - تعیین طبقه‌بندی کیفی آب‌ بر اساس حداقل پارامترهای کیفی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

رودخانه­ها یکی از مهم­ترین منابع تأمین آب شیرین به­شمار می­روند. محدودیت این منابع ضرورت حفظ کیفیت آن­ها را نشان می­دهد. به‌منظور پایش کیفی منابع آب معمولاً از شاخص­های کیفیت آب استفاده می­شود. هر کدام از این شاخص بر اساس پارامترهای کیفی مشخصی محاسبه می­شوند که فرآیند نمونه­برداری و تعیین مقدار این پارامترها زمان­بر و پرهزینه است، لذا یافتن روشی دقیق که در آن با حداقل پارامترهای کیفی بتوان طبقۀ­...

[ 2 ] - بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آب زیرزمینی چندلایه (مطالعۀ موردی: دشت گرگان)

در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک، تأمین آب موردنیاز بخش‌های مختلف، تنها از طریق منابع آب ‌زیرزمینی امکان‌پذیر است. هدف مقالۀ حاضر، بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آزاد و تحت‌فشار هم‌مکان در یک سامانۀ آب‌ زیرزمینی چندلایه است. برای این منظور، آبخوان دشت گرگان با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی و هیدرولوژی DI، PNI، SPI و GRI و روش تحلیل هم‌بستگی بررسی شد. در این بررسی از آمار 19 ایستگ...

[ 3 ] - بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر بهره‌برداری از مخازن سطحی حوضۀ گرگانرود

در این تحقیق، اثر پدیدۀ تغییر اقلیم بر مدیریت مخازن سطحی حوضۀ گرگانرود بررسی شده است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز منطقه از مدل گردش عمومی [CGCM3] شامل مقادیر بارندگی و درجۀ حرارت، برای دوره (1390-1414)، تحت سناریوی انتشار گازهای گلخانه‌ای A2 تأمین و به روش [SDSM] ریز‌مقیاس شد. نتایج در مجموع نشان‌دهندۀ کاهش حدود چهار درصدی بارش متوسط سالیانه و افزایش 05/0 درجه‌ای حرارت سالیانه است. برای بررسی ...

[ 5 ] - پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

در چند دهة گذشته افزایش دمای زمین موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده‌ای در بیشتر سطح کرة زمین ایجاد شده است که از آن به عنوان تغییر اقلیم یاد می‌شود. هدف از این پژوهش، پیش‌بینی تغییرات اقلیمی توسط مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در دوره آینده برپایة سناریو A2  می­باشد. داده‌های روزانه بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، برای دو دورة 2015-2040 ...

[ 6 ] - مدیریت بهینه رواناب شهری با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره مکانی

مدیریت آب در مناطق شهری شامل کنترل جریان هرزاب ها و اصلاح شبکه های زهکشی است. رشد سریع شهرها به همراه افزایش جمعیت آن، مشکلات زیادی را در زمینه مدیریت رواناب در هنگام رخدادهای سیلابی به همراه دارد. در این راستا، نقشه هایی که میزان پتانسیل سیل گیری مناطق مختلف را نشان می دهند، می توانند ابزار مناسبی برای برنامه ریزی های شهری در آینده باشند. تحلیل آسیب پذیری در مناطق مختلف محیط های شهری، اغلب شام...

[ 7 ] - ارزیابی سالیانه ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون (بازه ی ایستگاه ملاثانی تا کوت امیر)

یکی از مهم­ترین پارامترهای مدیریت کیفی منابع آب سطحی میزان اکسیژن محلول آن می­باشد. ضریب نرخ بازهوادهی توصیف‌کننده جذب فیزیکی اکسیژن از اتمسفر به داخل آب است. مقادیر اکسیژن محلول در مدل­سازی کیفی حساسیت زیادی حتی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی داشته و برآورد صحیح آن بسیار مهم است. هدف اصلی مقاله حاضر انتخاب بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی از بین 29 رابطه پرکاربرد پیشنهادی بر اساس مدل­س...

[ 8 ] - ارائه و ارزیابی یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب ترین کاربرد پساب

افزایش تقاضا برای آب در بخش‌های مختلف، باعث افزایش اهمیت استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده (پساب) برای کاربردهای گوناگون شده است. هدف از مقاله حاضر ارائه یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب‌ترین کاربرد پساب بر اساس سطح کیفیت آن است. برای نیل به این هدف مشخصات 60 نمونه پساب ماهانه برای پنج سال (1391 تا 1395) و شانزده پارامتر از هر نمونه از تصفیه‌خانه شهر اراک تهیه و پس از تعیین شش گزینه ممکن مصرف پساب...

[ 9 ] - بررسی دقت اطلاعات بارش شبکه‌بندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه

در این مقاله به ارزیابی دقت اطلاعات چهار پایگاه بارش شبکه­بندی شده جهانی شامل CRU، GPCC، PCDR و DEL در حوضه دریاچه ارومیه پرداخته شده است. بدین منظور از بارش مشاهداتی در شش ایستگاه همدیدی شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، تبریز، مراغه و سقز بین سال­های 1984 تا 2013 استفاده شد. ارزیابی­ها بر اساس ضریب کارایی نش-ساتکلیف (NSE)، ضریب همبستگی (CC)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و Bias انجام گرفت. نتایج در ...

[ 10 ] - بررسی کارایی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی آماری LARS-WG و SDSM در شبیه‌سازی دما و بارش

در این تحقیق، نتایج دو روش ریزمقیاس نمایی SDSM و LARS-WG با در نظر گرفتن معیارهای خطا، ازلحاظ بارش روزانه، دماهای حداقل و حداکثر روزانه در دو ایستگاه سینوپتیک روانسر و کرمانشاه مقایسه می‌شود. در هر دو مدل دوره زمانی 1988-1961 و 1989-2001 به ترتیب برای انجام واسنجی و صحت سنجی در نظر گرفته شدند. نتایج کلی نشان داد که مدل SDSM در دو ایستگاه موردبررسی، در هر دو مرحله واسنجی و صحت سنجی، برای دماهای ...

[ 11 ] - پایش خشکسالی در دو قرن اخیر در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از گاه‌شناختی درختی، مطالعه موردی حوضه کرخه

با اندازه­گیری حلقه­های رویشی سالیانه درختان و ساخت گاه­شناسی از آن­ها، امکان مطالعه و بازسازی شاخص شدت خشکسالی پالمر در محدوده رویشگاه­ها فراهم می­شود. هدف از انجام این پژوهش، بازسازی شاخص شدت خشکسالی پالمر با استفاده از گاه­شناسی درختی و پایش خشکسالی در حوضه کرخه می­باشد. در این تحقیق از شاخص گاه­شناسی درختی منطقه­ای زاگرس مرکزی دو گونه درختی، بلوط ایرانی (Quercus brantii) و بلوط مازو (Quercu...

[ 12 ] - افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

[ 13 ] - اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانۀ رودخانۀ کرخه

در مقالة حاضر، اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانة رودخانة کرخه بررسی شده است. در این راستا، روش داده‌کاوی تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) برای تشخیص گره‌های اثرگذار دریاها بر اقلیم منطقه و ایجاد سری‌های زمانی هم‌بسته از دمای سطح آب و جریان رودخانه استفاده شده است. همچنین، مدل شبکة عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته (GRNN) بر مبنای صحت‌سنجی متقاطع برای تشخیص ...

[ 14 ] - بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدل‌سازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ کرخه

با اندازه‌گیری حلقه‌های رویشی سالیانة درختان و ساخت گاه‌شناسی از آن‌ها، امکان مطالعه و بازسازی جریان رودخانه‌ها در محدودة رویشگاه‌‌ها فراهم می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدلسازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضة کرخه است. در این تحقیق از شاخص گاه‌شناسی درختی منطقه‌ای زاگرس مرکزی دو گونة درختی بلوط ایرانی ( Quercus brantii) و بلوط ما...

[ 15 ] - ارائه و ارزیابی شاخص جدید MRDI در پایش خشک‌سالی (مطالعة موردی: حوضة گرگان‌رود)

استفاده از شاخص‌‌های خشک‌سالی به منظور شناسایی، پایش، و جلوگیری از آثار خشک‌سالی در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه و ارزیابی یک شاخص جدید خشک‌سالی، به نام MRDI، و مقایسة آن با شاخص MSPI بر اساس شاخص‌های بارش استانداردشدة SPI و شناسایی خشک‌سالی در مقیاس‌‌های زمانی مختلف با رویکرد آماری PCA در حوضة آبریز گرگان‌رود است. بر اساس نتایج، شاخص جدید چندمتغیرة زمانی MR...

[ 16 ] - ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده است. از این‌رو، تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان یک کالای اقتصادی و راندمان مالی کشاورزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی مقاله حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی و راندمان مالی کشاورزان در شهرستان خنداب از استان مرکزی است. برای این منظور محاسبه میزان عملکرد محصولات زراعی گندم، جو، یونجه و ذرت یک مدل‌ ریاضی بومی استفاده شد. قیمت آب کشاورزی...

[ 17 ] - مروری بر چالش‌های استفاده از مدل‌های عامل‌بنیان در سیستم‌های منابع آب

بازیگران، نقش قابل توجهی در پایداری سیستم‌های منابع آب دارند. اهمیت نقش بازیگران، لزوم در نظر گرفتن و مدل‌سازی این سیستم‌ها را از دیدگاه اجتماعی-اکولوژیکی روشن می‌سازد. مدل‌های عامل‌بنیان ابزاری قدرتمند در زمینه مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیکی هستند که در سال‌های اخیر، استفاده از آن در زمینه‌های مختلف و به خصوص مدیریت منابع آب افزایش قابل توجهی داشته است. در این مقاله ضمن معرفی کلی رویکرد ...

[ 18 ] - تخصیص آب با استفاده از مدل شکار- شکارچی و مقایسه آن با روش‌های مرسوم حل اختلاف (مطالعه موردی: حوضه آبریز اترک)

تخصیص منابع آب بین ذی‌مدخلان مختلف از مسائل مطرح در حوضه‌های آبریز در سطح ملی و بین‌المللی است. با وجود تحقیقات گسترده انجام شده در زمینه تخصیص منابع آب، هنوز نیاز به روشی که به‌صورت عادلانه و پایدار منابع آب را به ذینفعان تخصیص دهد، وجود دارد. در دهه‌های اخیر، روش‌های ریاضی مانند روش چانه‌زنی نش، سطح یکنواخت، خسارت متعادل و کالای اشمورودینسکی برای مسائل حل اختلاف به‌کارگرفته شده که به‌طور کلی ...

[ 19 ] - بررسی تأثیر فاز گرم ENSO بر سیلاب های لحظه ای در دو اقلیم ایران

با توجه به تلفات جانی و خسارت­های اقتصادی سیلاب، بررسی و تحلیل این پدیده حدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیقات بسیاری تأثیر سیگنال­های اقلیمی را بر شدت، مدت و زمان وقوع سیلاب نشان داده است. در این مقاله با استفاده از شاخص نینوی اقیانوسی (ONI)، تأثیر فاز مثبت النینو نوسانات جنوبی اقیانوس آرام بر وقوع سیلاب­ها در حوضه گرگان­رود ـ قره­سو بعنوان اقلیم مرطوب و مدیترانه­ای و همچنین حوضه طشک ـ بخت...

[ 20 ] - کاربرد مشاهدات ماهواره‌ی GRACE در پایش خشکسالی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز مرکزی کشور)

پایش خشکسالی یکی از ارکان اصلی مدیریت خشکسالی است. از این‌رو محقیقان همواره به دنبال یافتن راهی برای پایش هرچه دقیق‌تر این پدیده هستند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی کارایی مشاهدات ماهواره‌ی بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی (GRACE) در پایش خشکسالی در حوضه‌ی مرکزی ایران بین سال‌های 2016-2002 است. با پرتاب این ماهواره امکان پایش بی‎هنجاری‌های ذخیره‌ی کل آب (TWSA) برای کل جهان با دقت بالا فراهم شد. با ت...

[ 21 ] - ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان چندلایه

فعالیت‌های انسانی با تغییر در کاربری اراضی، فرآیندهای هیدروژئولوژیک را تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله تاثیر تغییرات تاریخی کاربری اراضی بر میزان تغذیه هر یک از لایه‌های آزاد و تحت‌فشار آبخوان استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از نقشه‌های کاربری اراضی سال‌های 1363، 1384 و 1392 استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر پتانسیل تولید رواناب و تغذ...

[ 22 ] - ارزیابی استراتژی‌های‌ میانگین‌گیری وزنی رتبه‌ای در ترکیب مدل‌های پیش‌بینی کننده جریان مطالعه موردی: رودخانه کرخه

پیش‍بینی ماهانه جریان رودخانه در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت منابع آب نقش کلیدی ایفا می‌کند. در مقاله حاضر برای افزایش دقت پیش‌بینی‌‌ جریان ماهانه رودخانه کرخه در محل ورودی به سد کرخه در فصل زمستان از تکنیک ترکیب مدل‌ها استفاده شده است. بدین منظور، پنج مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته، رگرسیون بردار پشتیبان، K نزدیک‌ترین همسایگی و رگرسیون خطی با ساختار بهینه به عنوان مدل‌های منفر...

[ 23 ] - تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در استان مرکزی

توسعه اقتصادی و کاربرد بهینه منابع آب نیازمند آن است که آب به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شده و با رویکرد اقتصادی مدیریت شود .هدف پژوهش حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی بر اساس نوع محصول و راندمان مالی کشاورزان در هفت شهرستان از استان مرکزی در سال زراعی 1393-1392 می باشد. برای این منظور با توسعه یک مدل ریاضی بومی ارزش اقتصادی آب برای چهار محصول گندم، یونجه، جو و ذرت علوفه ای از سه روش...

[ 24 ] - تأثیر نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان‌های گردوغبار در ایران

Introduction: Different regions have various dust production; and the increase of dust storms illustrates the arid ecosystem dominance in each region. Analyzing and identifying of dust storms and its association with climatic parameters is one of the crucial approaches to reduce the caused damage of this phenomenon. Since besides determining the portion of each climate variables in intensifying...

[ 25 ] - ارزیابی رویکرد پیش‌پردازش میانگین متحرک در تدقیق پیش‌بینی جریان ورودی به سدها توسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان

پیش‌بینی دقیق هیدرولوژیکی یک ابزار کلیدی در برنامه­ریزی‌های منابع آب است. از این‌رو در این مقاله با بهره­گیری از مدل­های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، رگرسیون چند متغیره­ی خطی  (MLR)و خود همبسته‌ی میانگین متحرک (ARMA)، جریان ورودی به سدهای بختیاری و رودبار لرستان پیش­بینی شده است. به منظور پیش­پردازش داده­های ورودی مدل­ها از رویکرد میانگین متحرک استفاده شد. برای ارزیابی کارایی مدل­ها از معیارهای...

[ 26 ] - بررسی اثرات پارامترهای اقلیمی دما و بارش بر وضعیت منابع آبی حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از پروژه CORDEX

در این مطالعه  به منظور بررسی اثرات دو پارامتر اقلیمی بارش متوسط و دمای متوسط سالانه بر وضعیت منابع آبی نسبت به پارامتر جمعیت در هفت حوضه آبریز درجه دو واقع در حوضه  آبریز خلیج فارس و دریای عمان، از داده­های مشاهده‌ای حدود 180 ایستگاه سینوپتیک در سطح حوضه آبریز مذکور و داده­های تاریخی پروژه CORDEX برای دوره آماری 20 ساله (1986-2005میلادی) با در نظر گرفتن  سناریوهای اقلیمی RCP2.6, 4.5 ,8.5 استفا...

[ 27 ] - Comparison of the environmental flow assessment methods involving case studies of Karaj and Talar Rivers

Environmental flow is explained as the period of time, quantity and the amount of required water for maintaining the water, fresh, the river’s ecosystem, human beings’ welfare and the life depending on the water. The main goal of this paper is to investigate and compare the hydrological methods including Tennant, aquatic flow, Tessman, analysis of the flow duration curve and the flow duration c...

[ 28 ] - ارزیابی پایداری توسعه آب زیرزمینی در سفره چندلایه (مطالعه موردی: آبخوان استان گلستان)

ارزیابی یک سامانه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها که بیانگر وضعیت حال و آینده آن باشد، نیاز دارد. آبخوان‌های چندلایه به دلیل تفاوت در فرآیندهای تغذیه و تخلیه‌ی هر لایه، دارای پیچیدگی‌های خاصی است. هدف از این مقاله بررسی پایداری سفره‌های آزاد و تحت‌فشار آبخوان آبرفتی استان گلستان است. آمار مورد استفاده شامل مقادیر بارندگی ماهانه 19 ایستگاه باران‌سنجی، مقادیر رقوم سطح آب 19 چاه مشاهده‌ای در سفره آزاد و س...

[ 29 ] - کاربرد برنامه‌ریزی سازشی و شاخص‌های فازی- مکانی در ارزیابی سناریوهای تخصیص آب، (مطالعه موردی: حوضه ارس)

     در مدیریت به هم پیوسته منابع آب، ارزیابی سناریوهای تخصیص آب پیچیده و از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص­های متفاوت و بعضاً متناقضی در مدیریت منابع آب مطرح­اند و این شاخص­ها مقادیر متفاوت در مکان‌های مختلف حوضه دارند. لذا ارزیابی سناریوهای تخصیص آب مستلزم انجام تحلیل­های چندمعیاره مکانی می­باشد. هدف مقاله حاضر، ارزیابی سناریوهای تخصیص منابع آب با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مکانی ...

[ 30 ] - ارزیابی عملکرد مدل‌های AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه‌ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک

یکی از روش­های معتبر در شبیه­سازی فرآیند پیچیده و غیرخطی بارش–رواناب استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی است. هدف مقاله حاضر بررسی کارایی سه مدل بارش-رواناب­ یکپارچه و مفهومی AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه­سازی رواناب روزانه در خروجی حوضه آبریز معرف امامه با کاربرد بهینه­ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک است. مشابه سایر مدل­های هیدرولوژیکی، در هر سه مدل مذکور محدوده تغییر پارامترها زیاد است و با ت...

[ 31 ] - بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

در این پژوهش جهت شناسایی و بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با توفان­های گرد و غبار و میزان ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (دمای بیشینه و سرعت بیشینه باد)، داده­های ساعتی و روزانه گرد و غبار و همچنین داده­های هواشناسی 10 ایستگاه سینوپتیک استان لرستان با طول دوره آماری مشترک (2014-2000) در مقیاس فصلی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پس از بررسی تمامی سری داده­ها از نظر نرمال بودن به‌وسیله ...

[ 32 ] - تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوب‌های ماسه‌یی در حالت اشباع

در پژوهش حاضر با طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی از محیط متخلخل اشباع و همگن، انتقال آلاینده شبیه‌سازی شد. هدف اصلی، ردیابی پراکندگی آلودگی در مقیاس آزمایشگاهی و تدقیق ضرایب پراکندگی طولی و عرضی آلودگی بود. از ماسه‌ی یکنواخت با قطر ۲٫۵−۱ میلی‌متر و از نمک طعام با سه غلظت ۵، ۷٫۵ و ۱۰ گرم در لیتر به‌عنوان ردیاب استفاده شد. از دستگاه E‌C متر جهت داده‌برداری استفاده و پس از آن مقادیر غلظت متناظر با ...

[ 33 ] - توسعه سامانه پیش‎بینی چند مدلی بارش ماهانه در حوضه آبریز سفیدرود

پیش‌بینی بارش یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب به حساب می‌آید. اخیراً از روش‌های جدیدی به نام مدل‌های دینامیکی جو برای پیش‌بینی بسیاری از متغیرهای هیدرو-اقلیمی از جمله بارش استفاده می‌شود. قبل از استفاده از پیش‌بینی‎های این مدل‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‏گیری، لازم است ارزیابی دقت و تصحیح اریبی آن‌ها انجام شود. از این رو هدف مقاله حاضر، تصحیح اریبی و ترکیب نتایج پیش‎بینی بارش ...

[ 34 ] - مقایسه کارایی شبکه‌های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور

مناطق مختلف، استعدادهای متفاوتی در انتشار گردوغبار دارند و افزایش طوفان‌های گردوغبار نشان‌دهنده حاکمیت اکوسیستم بیابانی در هر منطقه است. درک صحیح وقوع طوفان‌های گردوغبار در هر منطقه، به مدیریت و کاهش خسارت‌های حاصل از گردوغبار کمک شایانی می‌کند. هدف از این تحقیق پیش‌بینی فراوانی روزهای همراه با طوفان‌های گردوغبار (FDSD) در مقیاس زمانی فصلی است. بدین منظور، با استفاده از داده‌های سینوپ ساعتی و ک...