اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

نویسندگان

  • کامیار موقرنژاد گروه ترموسینتیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده

در این پژوهش سرعت صوت الکل‌های خالص به دو روش تجربی و نظری مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در روش تجربی با استفاده از دستگاهی که بر مبنای روش پالس- اکو کار می‌کند، سرعت صوت الکل‌های خالص اندازه‌گیری شد. سپس با به‌کارگیری شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه پیش‌بینی شده است. پنتانول، هگزانول، هپتانول، اوکتانول، نونانول و دکانول از جمله موادی بودند که سرعت صوت آن‌ها در دماهای مختلف و فشار اتمسفریک اندازه‌گیری شد. به منظور استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دما، فشار، تعداد کربن و گروه‌های ساختاری مواد به عنوان پارامترهای ورودی و سرعت صوت الکل‌های ذکر شده به عنوان تنها پارامتر خروجی شبکه درنظر گرفته شده است. در این مدل‌سازی به‌طور کلی مقدار خطای نسبی مطلق برای نرون بهینه 05963/0 به‌دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و مقایسه روشهای اندازه گیری سرعت (LDA, HWA, PIV)

مطالعه روی نوع جریان، جهت طراحی و بهبود سیستم های مکانیک سیالات لازم می باشد. که در این میان ابزار های جدید اندازه گیری سرعت‌، نظیر جریان سنج سیم داغ‌، دستگاه بادسنج لیزری و سرعت سنجی تصویر ذرات کاربرد بیشتری دارند. در این مطالعه سعی شده به تئوری عملکرد‌،کاربردها‌، مزایا‌، معایب و... این سه روش پرداخته شود. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده روش جریان سنج سیم داغ‌ بیشتر در جاهایی مناسب است...

متن کامل

اندازه گیری و مدل سازی خواص حجمی و سرعت صوت تعدادی مخلوط های الکلی

با استفاده از نتایج اندازه گیری، حجم های مولی فزونی، تراکم پذیری ایزنترپیک، تغییرات تراکم پذیری ایزنترپیک، تغییرات سرعت صوت، حجم های مولی جزئی فزونی، حجم های مولی جزئی فزونی در رقت بی نهایت، ضرائب انبساط گرمایی ، و ضرائب انبساط گرمایی فزونی، محاسبه شده اند. با استفاده از این نتایج طبیعت و قدرت برهم کنش های بین مولکولی این مخلوط ها مورد بررسی قرار گرفته اند. مقادیر حجم های مولی فزونی،تغییرات ترا...

15 صفحه اول

ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

آزمایش های غیرمخرب قادر به شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه مورد آزمایش بدون ایجاد تغییر در قطعه، می باشند. در پژوهش حاضر از روش بازرسی غیرمخرب امواج فراصوتی برای بررسی فرمول ‏بندی لاستیک استفاده گردید. در این روش زمان بین ارسال و بازتاب امواج صوتی با بسامد بالا اندازه گیری و با کمک آن سرعت انتشار امواج محاسبه می شود. با تغییر درصد عناصر تشکیل دهنده لاستیک خواص فیزیکی و مکانیکی آن تغییر نموده و د...

متن کامل

اندازه گیری و مدلسازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهار محور

جبران خطا بصورت نرم افزاری در ماشین ابزارهای CNC یک راه حل موثر و کم هزینه برای افزایش دقت ماشینکاری می باشد. در مقاله پیش رو، هدف اصلی توسعه یک روش اندازه‌گیری، مدلسازی و جبران خطاهای هندسی برای میز دورانی ماشین ابزار CNCچهار محور برپایه روش ماتریس انتقال همگن (HTM) است. پس از طراحی مدل پارامتریک خطا، داده های عملی از آزمایشات بدست آمده و برای تخمین پارامترهای مجهول مدل استفاده می شوند. بدین ت...

متن کامل

طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق

روش های مختلفی برای اندازه گیری و نمایش تغییرات سرعت جریان خون در شریان ها و وریدها پیشنهاد شده است. از این میان، سرعت سنج های فراصوتی بر پایه اندازه گیری فرکانس شیفت داپلر و محاسبه سرعت جریان خون از روی فرکانس شیفت استوار می باشند. با استفاده از منحنی سرعت– زمان یا طیف های حاصله در حوزه فرکانس که هر دو از خروجی های دستگاه به شمار می روند، وجود یا عدم وجود موارد غیرطبیعی و درجه ...

متن کامل

بررسی و مقایسه روشهای اندازه گیری سرعت (lda, hwa, piv)

مطالعه روی نوع جریان، جهت طراحی و بهبود سیستم های مکانیک سیالات لازم می باشد. که در این میان ابزار های جدید اندازه گیری سرعت ، نظیر جریان سنج سیم داغ ، دستگاه بادسنج لیزری و سرعت سنجی تصویر ذرات کاربرد بیشتری دارند. در این مطالعه سعی شده به تئوری عملکرد ،کاربردها ، مزایا ، معایب و... این سه روش پرداخته شود. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده روش جریان سنج سیم داغ بیشتر در جاهایی مناسب است ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  17- 23

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021