اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

نویسندگان

  • اکبر جاهدی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • ناصر صفایی دانشیار گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

گونه­های مختلف فوزاریوم یک گروه از بیمارگرها هستند که سبب خسارت اقتصادی کمی و کیفی به پیاز می­شوند. آلودگی‌های فوزاریومی معمولاً از کشتزار شروع و تا مرحلۀ انبارداری ادامه می­یابد. بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمدۀ کشت پیاز و به­خصوص در استان­های آذربایجان­شرقی و غربی گسترش زیادی پیدا کرده است و در حال حاضر مهم‌ترین بیماری پیاز در کشور است. به‌منظور شناسایی تکمیلی عامل بیماری در مناطق عمدۀ کشت این محصول از آذربایجان­شرقی (ایلخچی، آذرشهر، عجب­شیر، بناب، ملکان، مرند، مراغه) و آذربایجان­غربی (میاندوآب، خوی، سلماس) در تابستان 1391 از مزارع متعددی نمونه‏برداری به‏ عمل آمد. پس از انجام جداسازی و خالص‏سازی، درمجموع 140 جدایه خالص‎سازی گردید. از جدایه‏های خالص‌شده 80 جدایه جهت انجام آزمون بیماری‏زایی روی غده پیاز انتخاب‌ ‌شدند که 42 تا از جدایه­ها بیماری‌زا بودند. بر اساس ویژگی‏های ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و داده‏های مولکولی ناشی از تکثیر قطعۀ موردنظر بر اساس آغازگرهای اختصاصی گونه­ای درمجموع 9 گونه، F. oxysporum، F. proliferatum، F. redolens،F. subglutinans ، F. culmorum، F. avenaceum، F. crookwellens، F.nygamaiوF. solani شناسایی شدند. از بین 42 جدایۀ مورد بررسی 28/14درصد جدایه­ها پرآزاری شدید (بالای 60%)، 19/26درصد پرآزاری به‌نسبت شدید (بین60-50%)، 48/40% پرآزاری متوسط (50-40%) و در نهایت 05/19درصد جدایه­ها پرآزاری ضعیف (40-30%) از خود نشان دادند. از 42 جدایۀ مورد مطالعه گونۀ Fusarium subglutinans، با فراوانی 38/2 درصد و پرآزاری درصد 43 در گروه C، گونهF. culmorum ، با فراوانی 14/7 درصد و پرآزاری 50درصد در گروه B قرار گرفتند که برای اولین بار از روی پیاز از این مناطق گزارش می‏شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

Fusarium subglutinans: A new eumycetoma agent☆

Eumycetoma is a chronic subcutaneous mycosis mainly caused by Madurella spp. Fusarium opportunistic infections in humans are often caused by Fusarium solani and Fusarium oxysporum. We report a case of eumycetoma by F. subglutinans, diagnosed by clinical aspect and culture, and confirmed by PCR sequencing. The patient was successfully treated with oral itraconazole. To our knowledge, this is the...

متن کامل

Formation of moniliformin by Fusarium sporotrichioides and Fusarium culmorum.

Two strains of Fusarium sporotrichioides and one strain of F. culmorum were shown to produce the mycotoxin moniliformin in rice culture. Identification was by reverse-phase liquid chromatography, thin-layer chromatography, and mass spectrometry.

متن کامل

Trichothecene mycotoxins from Fusarium culmorum cultures.

Chemical analysis of the culture filtrates of Fusarium culmorum CMI 14764 has demonstrated the presence of seven trichothecene mycotoxins. Major metabolites are 3-acetyldeoxynivalenol and 7 alpha, 8 alpha-dihydroxycalonectrin, with 3,15-diacetyldeoxynivalenol, deoxynivalenol, calonectrin, isotrichodermin and 12,13-epoxytrichothec-9-ene (EPT) as minor products. The occurrence of the rarely encou...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023